Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Dzielnicy X

I OSK 1728/18 - Wyrok NSA z 2019-01-08

p.p.s.a. poprzez przyjęcie, że uchwała nr [...] została wydana z rażącym naruszeniem prawa, w sytuacji, gdy ocena dowodów zgormadzonych w sprawie po wydaniu wyroku...
do usunięcia naruszenia prawa., Rozpoznając powyższą skargę, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, dalej również jako 'WSA', uznał, że organ wydając skarżoną...

II SA/Wa 1289/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-22

[...] maja 2014 r. skutkuje nieważnością tego aktu jako wydanego z rażącym naruszeniem prawa., Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
prawa skutkujące stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności., Na wstępie rozważań należy wskazać, że od 18 stycznia 2014 r. na mocy ustawy z dnia 6 grudnia...

I OSK 2108/18 - Wyrok NSA z 2018-12-05

uchwała została wydana z rażącym naruszeniem prawa., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał skargę za uzasadnioną. Podkreślił na wstępie, że związany jest oceną...
, że zaskarżona uchwała została wydana z naruszeniem prawa. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 19 kwietnia 2016 r. sygn. akt I OSK 84/16, oddalił wniesioną w tej sprawie...

III OSK 4679/21 - Wyrok NSA z 2021-11-10

uchwała została wydana z naruszeniem prawa; 3. zasądza od Zarządu Dzielnicy [...] m. st. Warszawy na rzecz A. J. kwotę 720 (siedemset dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu...
do rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, stwierdził, że zaskarżona uchwała została wydana z naruszeniem prawa oraz zasądził koszty postępowania...

I OSK 320/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-23

., Autorka skargi kasacyjnej zarzuciła zakwestionowanemu postanowieniu rażące naruszenie art. art. 58 § 1 pkt 1 w zw. z art. 3 § 2 pkt 6 P.p.s.a. poprzez wadliwe przyjęcie...
. nr LVIII/1751/2009 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy, tj. akt prawa miejscowego jednostki samorządu...