Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojskowa Komisja Lekarska X

II SA/Wa 1572/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-25

Wojskowej Komisji Lekarskiej w W. jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., W odpowiedzi na skargę Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w W. wniosła o jej oddalenie...
w art. 156 § 1 pkt. 2 kpa, bowiem zaskarżona decyzja organu odwoławczego została wydana z rażącym naruszeniem prawa (patrz - 'Kodeks postępowania administracyjnego...

II SA/Bd 994/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-02-19

, Sąd stwierdził, iż zostało ono wydane z rażącym naruszeniem prawa, co skutkowało stwierdzeniem jego nieważności., Należy wskazać, iż w orzecznictwie sądów...
niniejszej ustawy nakazuje stwierdzenie nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa., Rażące naruszenie prawa stanowi kwalifikowaną postać naruszenia prawa...

II SA/Bd 376/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-06-01

Wojskowej Komisji Lekarskiej w B. wydana została z rażącym naruszeniem prawa, tj. zachodzi przyczyna stwierdzenia jej nieważności określona w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a....
, Wskazane rażące naruszenie prawa polegało na wydaniu decyzji w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 maja 2004 r., mimo że rozporządzenie...

II SAB/Wa 276/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-30

miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. W przypadku, o którym mowa w § 1, Sąd może ponadto orzec z urzędu albo na wniosek strony o wymierzeniu organowi grzywny...
nie miał również podstaw do stwierdzenia, czy bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie przez niego postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz do wymierzenia organowi...

II SA/Wa 1894/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-02

z rażącym naruszeniem prawa - § 27 ust. 6 cytowanego rozporządzenia w związku z art. 107 § 1 kpa. To z kolei daje podstawę do stwierdzenia jego nieważności. W konsekwencji...
również zaskarżone orzeczenie dotknięte jest wadą nieważności (także zostało podjęte z rażącym naruszeniem prawa - art. 138 § 1 pkt 1 kpa), albowiem jego mocą utrzymano...

I OSK 2086/17 - Wyrok NSA z 2018-05-29

Wójta Gminy M. w wykonaniu wyroku nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa oraz zasądził zwrot kosztów postępowania sądowego., Powyższy wyrok zapadł w następującym...
się z obowiązków nałożonych wyrokami sądowymi. Jednocześnie Sąd uznał, że niewykonanie ww. wyroku nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa. udzielił skarżącemu odpowiedzi...

II SA/Wa 1148/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-08

, jako rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. (por. B. Adamiak i J. Borkowski Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz, wyd. C.H. Beck, wydanie...
, że orzeczenie to, wydane zostało z rażącym naruszeniem prawa. ale rozpoznając odwołanie od tego orzeczenia wydał w istocie zupełnie nowe orzeczenie, pozbawiając tym samym...

II SA/Wa 2106/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-20

nieważności (zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa - art. 138 § 1 pkt 1 kpa), albowiem jego mocą utrzymano orzeczenie nieważne. Dlatego też, Sąd stwierdził nieważność obu...
, chyba że stwierdzi naruszenie prawa skutkujące stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności (§ 2)., Wojskowe komisje lekarskie, jako organy administracji...

II SA/Bd 789/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-11-10

z rażącym naruszeniem prawa., Mianowicie odwołanie złożone przez J. B. zawierało zarzut skierowany wyłącznie co do tej części orzeczenia, w której Terenowa Wojskowa Komisja...
, w części nie będącej przedmiotem odwołania - jest wydane z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 kpa)., W konsekwencji należało w myśl art. 145 § 1 pkt 2 ustawy z dnia...

IV SAB/Wr 49/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-05-30

Lekarskiej we W. w zakresie rozpoznania wniosku z dnia 4 września 2013 r. nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Rejonowej Wojskowej Komisji...
sposób jaki w ich ocenie jest to właściwe., Sąd jednocześnie uznał, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Organ niezależnie od tego, czy podjął...
1   Następne >   +2   +5   10