Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Lekarz Weterynarii X

II SA/Sz 789/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-12-10

administracyjnego, w szczególności brak jest podstaw do twierdzenia, że została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa. Lekarz Weterynarii w S. argumentował...
, o których mowa w art. 156 § 1 K.p.a., w tym przypadku czy doszło do rażącego naruszenia prawa. Siłą rzeczy zatem postępowanie to ma węższy zakres aniżeli postępowanie...

II OSK 2052/11 - Wyrok NSA z 2013-02-06

, które wyłączają dopuszczalność działania lub treść danego działania organu administracji publicznej. Do naruszenia przepisu prawa jako rażącego należy zaliczyć zatem naruszenie...
przepisu prawa, które wyłącza dopuszczalność podjęcia działania określonej treści. O rażącym naruszeniu prawa w zakresie zastosowania środka egzekucyjnego przesądza...

II SAB/Ke 145/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-12-08

z rażącym naruszeniem prawa; III. oddala skargę w pozostałym zakresie; IV. zasądza od Wojewódzki Lekarz Weterynarii na rzecz M. W. kwotę 237 (dwieście trzydzieści siedem...
prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Stosownie natomiast do art. 149 § 2 p.p.s.a. sąd, w przypadku, o którym mowa w § 1, może ponadto...

II SAB/Sz 137/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-12-02

, że Wojewódzki Lekarz Weterynarii dopuścił się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, II. umarza postępowanie sądowe w sprawie zobowiązania Wojewódzki...
, jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Ponadto, na podstawie...

II SA/Bd 1511/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-04-05

bez podstawy prawnej, czy też z rażącym naruszeniem prawa. Ponadto Sąd stwierdził, iż nieprawdziwe były twierdzenia skarżącego jakoby mimo wspólnego produkowania pasz...
prawnego uzasadniającego wydanie decyzji., W odwołaniu od powyższej decyzji skarżący zarzucił jej wydanie z rażącym naruszeniem prawa, mającym istotny wpływ na treść...

II OSK 1503/11 - Wyrok NSA z 2012-12-14

w Gryfinie z dnia 2 listopada 2010 r. jako wydanych z rażącym naruszeniem prawa - art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. Wskazywał ponadto, że mimo uznania stada za podejrzane...
., W odpowiedzi na skargę kasacyjną podkreślono, że w sprawie nie doszło do rażącego naruszenia prawa. Organ administracji publicznej w sposób wyczerpujący zebrał...

II SA/Ol 1338/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-05

kontroli. W ocenie strony zatem całe postępowanie przeprowadzono z rażącym naruszeniem prawa i podlega ono stwierdzeniu nieważności. Przed rozstrzygnięciem powyższych kwestii...
bowiem organom jakiejkolwiek aktywności, jeżeli podstawą faktyczną działania są dowody przeprowadzone z rażącym naruszeniem prawa. Podobnie stanowi art. 75 § 1 Kodeksu postępowania...

II OSK 1690/18 - Wyrok NSA z 2019-06-19

I instancji, jak i orzeczenia II instancji z rażącym naruszeniem prawa; art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. w zw. z art. 18 u.p.e.a. poprzez utrzymanie w mocy postanowienia organu...
prawidłowe, tymczasem utrzymane w mocy postanowienie wydane zostało z rażącym naruszeniem prawa w stosunku do innego podmiotu niż podmiot wobec którego wszczęto postępowanie; art...

II SA/Wr 795/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-04-14

jej nieważności względnie zmianę decyzji poprzez jej uchylenie i umorzenie postępowania w sprawie., Strona zarzuciła zaskarżonej decyzji rażące naruszenie prawa poprzez...
przedsiębiorstwa sektora spożywczego znajdującego się pod kontrolą W.P., wydane zostały z rażącym naruszeniem prawa. Podkreślić należy również, że za rażące naruszenia prawa...

II SA/Wr 137/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-08-10

Obywatelskich (dalej RPO). Zarzucił on organowi I instancji rażące naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.: art. 1 ust. 5 i art. 6 ust. 7 rozporządzenia nr 1/2005 w związku...
ich uprzedniej zgody, przez co naruszyły je w sposób rażący. Z rażącym naruszeniem prawa mamy do czynienia wtedy, gdy treść decyzji jest jednoznacznie sprzeczna z treścią...
1   Następne >   +2   +5   +10   12