Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Konserwator Zabytków X

II SAB/Kr 177/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-11-22

Konserwator Zabytków w Krakowie dopuścił się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. Zasądza od Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków...
fakt, że czynność MWKZ pomimo iż została dokonana z przekroczeniem terminów ustawowych, nie nosiła znamion rażącego naruszenia prawa., W uzasadnieniu pisma organ potwierdził...

II SAB/Kr 170/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-10-12

się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, II. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu lub podjęcia czynności, III. zasądza...
w bezczynności. Jest to według opinii skarżących rażące naruszenie prawa., Wspomniane naruszenia są znaczne i niezaprzeczalne. Opóźnienie w podejmowanych przez organ...

IV SAB/Gl 133/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-06

Zabytków w K. w przedmiocie informacji publicznej 1. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2. w pozostałym zakresie umarza...
do dnia złożenia skargi i być może w sprawie doszło do rażącego naruszenia prawa, bowiem skarżący nie uzyskał informacji, czy organ nie posiada wnioskowanych dokumentów...

II SAB/Kr 389/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-12-05

, a bezczynność ta miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. wymierza [...] Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w K. grzywnę w wysokości 1000 zł (tysiąc złotych); IV...
wyroku Sądu wydanego w niniejszej sprawie,, 2) stwierdzenie, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa,, 3) zasądzenie od organu na rzecz skarżącego...

II SAB/Kr 163/23 - Wyrok WSA w Krakowie z 2023-11-07

Zabytków w Krakowie dopuścił się bezczynności, a bezczynność ta miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; II. zobowiązuje Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków...
. Stwierdzenie, że MWKZ dopuścił się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa, 3. Przyznanie od organu na rzecz skarżącego sumy pieniężnej na zasadach określonych w art. 149 §...

II SAB/Kr 388/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-11-27

, a bezczynność ta miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; I. w pozostałym zakresie umarza postępowanie sądowe; II. zasądza od M. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w K...
w niniejszej sprawie,, 2) stwierdzenie, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa,, 3) zasądzenie od organu na rzecz skarżącego kosztów postępowania...

II SAB/Kr 124/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-08-23

miejsca z rażącym naruszeniem prawa; II. w pozostałym zakresie postępowanie umarza; III. zasądza od [....] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w K. na rzecz skarżącego...
miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; zasądzenie od organu kosztów postępowania oraz zasądzenie na rzecz strony skarżącej sumy pieniężnej wysokości 1000 zł...

VII SAB/Wa 161/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-12

w przedmiocie wydania zezwolenia na umieszczenie tablicy reklamowej na zabytku; II. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. umarza...
z rażącym naruszeniem prawa (§ 1a)., Stosownie do § 1b art. 149 p.p.s.a. Sąd, w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 2 może ponadto orzec o istnieniu lub nieistnieniu...

II SAB/Gd 38/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-09-23

z rażącym naruszeniem prawa, 2. umarza postępowanie co do zobowiązania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rozpatrzenia wniosku skarżącego Stowarzyszenia A z siedzibą w S...
czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa., W skardze wskazano, że dniu 28 stycznia 2020 r., za pośrednictwem...

II SAB/Kr 204/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-03-02

, że [...] Wojewódzki Konserwator Zabytków w K. dopuścił się bezczynności; II. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. umarza postępowanie...
prowadzącego postępowanie miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; przyznanie stronie skarżącej od organu sumy pieniężnej w wysokości pięciokrotnego przeciętnego...
1   Następne >   +2   6