Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Sanitarny X

II SA/Ka 1720/02 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-09-01

nieważność decyzji, która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa'., Przypadki braku podstawy do wydania decyzji administracyjnej mają miejsce...
prawnego powszechnie obowiązującego, który stanowiłby podstawę załatwienia sprawy w drodze decyzji., Natomiast decyzja wydana jest z rażącym naruszeniem prawa wówczas...

II SAB/Ol 49/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-06-12

nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3) zasądza od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na rzecz skarżącej I.S. kwotę 100 zł (słownie: sto złotych...
czternastu dni od daty doręczenia akt organowi, orzeczenie, że bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa, wymierzenie...

IV SA/Gl 821/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-01-11

[...] r. Nr [...] jako 'wydaną z rażącym naruszeniem prawa'. Swoje rozstrzygnięcie organ uzasadnił tym , iż stwierdził 'wiele błędów formalnych i proceduralnych w postępowaniu...
publicznej stwierdza nieważność decyzji, która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa'. Decyzja wydana jest z rażącym naruszeniem prawa wówczas...

II SA/Ka 2655/02 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-09-17

bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa'. Decyzja wydana jest z rażącym naruszeniem prawa wówczas, kiedy naruszono przepis prawa, którego treść bez żadnych...
wątpliwości interpretacyjnych może być ustalona w bezpośrednim rozumieniu. Rażącym naruszeniem prawa jest sprzeczność pomiędzy rozstrzygnięciem a treścią przepisu. Taka...

III SA/Kr 1042/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-12-11

publicznej stwierdza nieważność decyzji, która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa (art.156 §1 pkt 2 kpa)., Wznowienia postępowania na wniosek...
pomimo uchybienia terminu określonego w art. 148 § 2 kpa, co miało miejsce w niniejszej sprawie, stanowi rażące naruszenia prawa, przy czym nie był to błąd w wykładni prawa...

II SA/Ka 2223/02 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-08-27

wniósł o jej uchylenie. W uzasadnieniu podkreślił, że decyzja odmawiająca stwierdzenia o u niego choroby zawodowej słuchu została wydana z rażącym naruszeniem prawa...
twierdzeniom skarżącego decyzja w sprawie odmowy stwierdzenia u niego choroby zawodowej słuchu nie zapadła z rażącym naruszeniem prawa. Jak wyjaśnił Naczelny Sąd...

II SA/Ka 67/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-09-17

decyzji, która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa'. Decyzja wydana jest z rażącym naruszeniem prawa wówczas, kiedy naruszono przepis...
prawa, którego treść bez żadnych wątpliwości interpretacyjnych może być ustalona w bezpośrednim rozumieniu. Rażącym naruszeniem prawa jest sprzeczność pomiędzy...

II SA/Ka 1643/02 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-09-03

lub z rażącym naruszeniem prawa'. Decyzja wydana jest z rażącym naruszeniem prawa wówczas, kiedy naruszono przepis prawa, którego treść bez żadnych wątpliwości interpretacyjnych...
może być ustalona w bezpośrednim rozumieniu. Rażącym naruszeniem prawa jest sprzeczność pomiędzy rozstrzygnięciem a treścią przepisu. Taka sytuacja ma miejsce wówczas...

II SA/Ka 2536/02 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-09-03

stanowi: 'Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa'. Decyzja wydana...
jest z rażącym naruszeniem prawa wówczas, kiedy naruszono przepis prawa, którego treść bez żadnych wątpliwości interpretacyjnych może być ustalona w bezpośrednim rozumieniu...

II SA/Kr 466/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-06-18

nieważność zaskarżonego postanowienia., W ocenie Sądu zaskarżone w niniejszej sprawie postanowienie wydane zostało z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a....
) i dlatego powinno zostać wyeliminowane z obrotu prawnego., Na wstępie wyjaśnić należy, że o tym, czy miało miejsce rażące naruszenie prawa, decyduje przede wszystkim...
1   Następne >   +2   +5   +10   20