Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzka Komisja Lekarska X

IV SA/Gl 1369/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-06-19

administracyjnych orzeczeń wykazała, że skarga zasługuje na uwzględnienie. Zostały one bowiem wydane z rażącym naruszeniem prawa. Oceniając legalność zaskarżonych rozstrzygnięć...
do wskazań zawartych w treści uzasadnienia rozstrzygnięcia organu I instancji, pozostawiając tym samym w mocy decyzję wydaną z rażącym naruszeniem prawa. Wbrew wymogom...

II SA/Rz 558/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-02-28

kontroli Sąd stwierdził, że zaskarżone orzeczenie zostało wydane, z rażącym naruszeniem prawa, a zatem z wadą wymienioną w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., Prawem materialnym...
administracyjną, wydaną przez organ, którego skład narusza przepisy prawa, uznać należy za wydaną z rażącym naruszeniem prawa - art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. (vide: NSA wyrok z dnia...

III SA/Łd 517/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-09-09

. Zaskarżone orzeczenie podjęte zostało bowiem z rażącym naruszeniem prawa, co oznacza, że spełniona została przesłanka z art. 156 § 1 pkt. 2 K.p.a. do stwierdzenia...
, a jego rozpoznanie jest dotknięte wadą nieważności określoną w przepisie art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. tj. zaskarżone orzeczenie zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa...

III SA/Łd 349/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-09-08

wniesionego z uchybieniem terminu, który nie został przywrócony, stanowi rażące naruszenie prawa /art.156 § 1 pkt 2 kpa/., Przyjęcie formy postanowienia i wskazanie sposobu...
wykroczenia poza granice zaskarżenia, w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa przez organy administracji publicznej, innego niż wskazanego w skardze., W tej sprawie organ...

II SA/Rz 707/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-04-23

zarzutów, czy zaskarżony akt odpowiada prawu i uwzględnienie skargi, skutkujące - w przypadku zaskarżenia decyzji - jej uchyleniem, jeśli stwierdzi - naruszenie prawa...
materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania, inne naruszenie przepisów postępowania, jeśli mogło mieć ono...

IV SA/Po 224/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-04-07

podpisane przez inne osoby lub przez niektórych tylko członków komisji są dotknięte wadą nieważności z powodu rażącego naruszenia prawa (art. 156 § 1 pkt 2 w związku z art. 107 §...
do minimum możliwości naruszeń praw obywatelskich w tej sferze. Rozstrzyganie o zdolności do czynnej służby wojskowej odbywa się w postępowaniu administracyjnym z gwarancjami...

II SA/Rz 651/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-01-23

lub ustrojowego skład kolegialnego organu administracji powoduje, że decyzję administracyjną, wydaną przez taki skład organu, uznać należy za wydaną z rażącym naruszeniem...
ponowiła argumentację zawartą w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia konkludując, że podjęte zostało zgodnie z ustalonym stanem faktycznym i obowiązującymi przepisami prawa...

II SA/Wr 1421/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-03-16

z fundamentalnych zasad prawa procesowego w demokratycznym państwie prawa. Naruszenie tego zakazu w rozpatrywanej sprawie należy zatem uznać za rażące naruszenie przepisów...
szczegółowo wykazać wystąpienie w decyzji organu pierwszej instancji rażącego naruszenia prawa lub rażącego naruszenia interesu społecznego, czego organ drugiej instancji...

IV SA/Po 773/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-03-12

P.P. zarzucił rażące naruszenie prawa oraz jego interesu prawnego poprzez przyznanie mu kategorii 'A'. Wniósł o uchylenie zaskarżonego orzeczenia oraz poprzedzającego...
naruszenia prawa w stosunku do aktów lub czynności wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach sprawy, której dotyczy skarga...

II SA/Ol 816/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-11-13

skarżącego orzeczenie to zostało wydane z rażącym naruszeniem przepisów prawa. Podał, że nie ma problemów z narządem wzroku wskazanych w orzeczeniu z '[...]' r. Podniósł...
przez organ dokumentów, nie stwierdzono wydania przedmiotowego orzeczenia z naruszeniem przepisów prawa. Zdaniem organu, powołane we wniosku okoliczności nie dowodzą naruszenia...
1   Następne >   2