Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Górniczy X

II SA/Gl 1617/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-16

, iż kwestionowana decyzja z dnia [...] r. nie została wydana z rażącym naruszeniem prawa., W zakresie zarzutu zrealizowania inwestycji na działce nr 5 , nie ujętej...
w zakresie działek nr 2 i nr 3. W pierwszej kolejności jednak zwrócił uwagę na rozumienie pojęcia rażącego naruszenia prawa, którym posługuje się art. 156 § 1 pkt 2 Kodeksu...

III SA/Gl 969/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-27

ją z rażącym naruszeniem przepisów prawa, w sprawie rozstrzygniętej inną decyzją nieostateczną, była niewykonalna w dniu jej wydania i niewykonalność ta ma charakter trwały...
, że została ona wydana z kwalifikowanymi wadami, o których mowa w art. 156 § 1 K.p.a., Odnosząc się do wskazanej przez wnioskodawcę przesłanki rażącego naruszenia prawa...

III SA/Gl 598/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-09-24

oraz art. 77 Kpa, tzn. zdaniem przedsiębiorcy, decyzja wydana została z rażącym naruszeniem prawa polegającym na niewyjaśnieniu wszystkich istotnych okoliczności sprawy...
norm., W uzasadnieniu skargi strona wskazała, że decyzja z 29 sierpnia 2014r. o wstrzymaniu robót podjęta została z rażącym naruszeniem prawa polegającym...

III SA/Gl 1589/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-04-05

o nieważności rozstrzygnięcia Dyrektora [...] w K. spowodowaną rażącym naruszeniem prawa, które polegało na zatwierdzeniu planu ruchu 'A' pomimo tego, że przedsiębiorca...
została podjęta z naruszeniem prawa, a tym bardziej rażącym naruszeniem prawa, a w szczególności załącznika nr 2 pkt II do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych...

III SA/Gl 939/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-10-04

Urzędzie Górniczym nie dała oczekiwanego efektu, w ich przekonaniu konieczne jest wszczęcie nowego postępowania w sprawie rażącego naruszenia prawa własności obszaru...
to oni brakiem rozpoznania i zajęcia stanowiska w związku z rażącym naruszeniem prawa własności i degradacją obszaru nieruchomości [...], do której Przedsiębiorca nigdy...

III SA/Gl 19/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-06-03

I instancji. Żądanie to oparła o przesłankę z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., tj. naruszenie prawa w stopniu rażącym. W uzasadnieniu wniosku strona wskazała, że decyzja organu...
, Nr 7-8, s. 44)., W dalszych motywach argumentowała przesłankę 'rażącego naruszenie prawa'. Odwołując się do orzecznictwa sądowoadministracyjnego wskazał...

II GSK 785/16 - Wyrok NSA z 2018-03-21

i nie może być kwalifikowany jako rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., a zatem nie wskazuje na wadliwość zaskarżonej decyzji, która odmówiła...
zaaprobował pogląd Prezesa WUG co do tego, że decyzja Dyrektora OUG z (...) sierpnia 2014 r. o wstrzymaniu ruchu zakładu nie jest dotknięta wadą rażącego naruszenia prawa...

III SA/Gl 607/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-12-16

z rażącym naruszeniem prawa - art. 61 ust. 1 i 4 p.g.g.) Prezes WUG uznał, że nie ma podstaw do takiego twierdzenia. Decyzja zatwierdzająca plan ruchu wpływa na prawa i obowiązki...
naruszenia nie można traktować jako oczywistego, niebudzącego żadnych wątpliwości rażącego naruszenia prawa., W skardze na tę decyzję Spółka 'C' zarzuciła Prezesowi WUG...

III SA/Gl 186/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-07-27

, że w przedmiotowym postępowaniu analizie poddane powinny zostać trzy przesłanki: 1) wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.); 2) skierowania decyzji...
, Badając przesłankę wydania decyzji z dnia [...] r. z rażącym naruszeniem prawa organ wyjaśnił, że treść sentencji decyzji w spawie Planu ruchu w istocie ogranicza...

III SA/Gl 172/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-05-21

. organ wskazał, że w przedmiotowym postępowaniu analizie poddane zostały trzy przesłanki: wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 kpa...
, nie została wydana z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 kpa. Decyzja nie wywołała również skutków gospodarczych i społecznych. Przeważająca część otworu...
1   Następne >   +2   +5   +10   15