Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Służby Celnej X

V SA/Wa 1134/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-05

wymieniona w art. 247 § 1 pkt 3 o.p. rażącego naruszenia prawa;, 2. niewyjaśnienie, które z dowodów przeprowadzonych w sprawie niniejszej pozwoliły organowi...
1 pkt 3 o.p. rażącego naruszenia prawa., Zaskarżoną decyzją Szef Służby Celnej utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie z ... listopada 2012 r...

V SA/Wa 1093/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-21

naruszeniem prawa;, Kryterium rażącego naruszenia prawa jest nieostre. W orzecznictwie sądowym oraz w doktrynie przyjmuje się, że rażące naruszenie prawa następuje wtedy...
pojęcia 'rażące naruszenie prawa' powoduje, że stwierdzenie nieważności decyzji z tej przyczyny może nastąpić w przypadku zastosowania w kwestionowanym rozstrzygnięciu...

II SA/Wa 1436/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-17

na naruszenie art. 156 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, poprzez przyjęcie, że postępowanie administracyjne odbywało się bez rażącego naruszenia prawa., Ponadto...
stwierdza nieważność decyzji, która:, 1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości,, 2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,, 3...

V SA/Wa 717/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-29

decyzji, tj. art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej (wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa)., Szef Służby Celnej wyjaśnił, powołując się na orzecznictwo, że rażące...
decyzja nie może być akceptowana jako akt wydany przez organ praworządnego państwa. Rażące naruszenie prawa powoduje, że stwierdzenie nieważności decyzji z tej przyczyny...

I OSK 1450/11 - Wyrok NSA z 2012-03-27

w sposób rażący. Nadto w przedmiotowej sprawie doszło do rażącego naruszenia prawa procesowego, tj. art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. poprzez uznanie, że nie zaszły przesłanki...
stwierdzenia nieważności decyzji może być rażące naruszenie każdego przepisu prawa, w tym również procesowego. Musi to być jednak wada tkwiąca w samej decyzji, a tego rodzaju...

V SA/Wa 3746/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-13

jako O.p.), z uwagi na wydanie jej z rażącym naruszeniem prawa. Zdaniem Strony organ uchybił art. 210 § 1 pkt. 5 O.p. w związku z art. 38 ust. 1 Konwencji TIR, poprzez brak...
wskazał w pierwszym rzędzie, na czym polega rażące naruszenie prawa. Powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych podkreślił, że cechą rażącego naruszenia prawa...

II SA/Wa 2031/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-23

. Tak więc uchybienie związane z niezawiadomieniem wnioskodawcy o zakończeniu postępowania przed wydaniem decyzji nie stanowi rażącego naruszenia prawa., W skardze...
przepisów o właściwości,, 2. wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,, 3. dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną...

II SA/Wa 2345/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-21

mianowania został wydany z rażącym naruszeniem prawa., Po rozpatrzeniu odwołania Szef Służby Celnej, decyzją z [...] sierpnia 2011 r. nr [...] , nie znajdując podstaw...
., Zdaniem skarżącego, rażącym naruszeniem prawa jest pominięcie w zaskarżonej decyzji art. 223 ust. 3 pkt 2 ustawy o Służbie Celnej. Podniósł, że obowiązek uwzględnienia...

II SA/Wa 2409/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-25

stwierdzenie nieważności skarżonego aktu prawnego w związku z wydaniem go z rażącym naruszeniem prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., W tym miejscu wskazać należy...
, który nie został przywrócony, stanowi rażące naruszenie prawa (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.). Oznacza bowiem weryfikację w postępowaniu odwoławczym decyzji ostatecznej, a zatem decyzji...

V SA/Wa 1036/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-19

prawa, jako podstawy stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektor zauważył, że w dotychczasowym orzecznictwie sądowym oraz w doktrynie przyjmuje się, że rażące naruszenie...
proste ich porównanie. Przyjmuje się, że jako rażącego naruszenia prawa nie można traktować błędów w wykładni prawa, a jedynie przekroczenie prawa w sposób jasny, oczywisty...
1   Następne >   +2   +5   +10   43