Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Krajowej Administracji Skarbowej X

II FSK 1751/18 - Wyrok NSA z 2019-06-06

terminie, ale także na rozstrzygnięciu o tym, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce oraz czy było to z rażącym naruszeniem prawa...
o tym, czy miało miejsce przewlekłe prowadzenie postępowania oraz czy miało ono charakter rażącego naruszenia prawa, postępowanie sądowe staje się bezprzedmiotowe i podlega...

III SA/Wa 2206/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-16

oraz dokonania ich oceny pod kątem wymienionej przesłanki nieważności rażącego naruszenia prawa, przy czym oceny takiej nakazał dokonać na podstawie materiału zgromadzonego...
postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej ma obowiązek ocenić, czy wskazane przesłanki decydujące o rażącym naruszeniu prawa wystąpiły...

III SA/Wa 213/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-09

postępowania i nie poinformowano jej o zakończeniu postępowania w maju 2017 roku. Podtrzymała wszystkie zarzuty rażącego naruszenia prawa oraz zasad pogwałcenia...
, która:, 1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości;, 2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa;, 3) dotyczy sprawy już poprzednio...

III SA/Wa 212/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-09

. wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa. W ocenie Skarżącej postanowieniem z dnia [...] maja 2017 r. organ orzekający rażąco naruszył prawo, ponieważ nie zbadał...
rażącego naruszenia prawa oraz zasad pogwałcenia bezstronności, jawności i rzetelności wynikających z k.p.a. przez niewykonanie czynności dowodowych wynikających z Ordynacji...

III SA/Wa 216/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-19

) wskazała, że podstawą prawną żądania stwierdzenia nieważności ww. postanowienia jest art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. tj. wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa. W ocenie...
Jej o zakończeniu postępowania w maju bieżącego roku. Natomiast wobec braku dokumentów merytorycznych w urzędzie podtrzymuje wszystkie zarzuty rażącego naruszenia prawa oraz zasad...

III SA/Wa 217/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-19

) wskazała, że podstawą prawną żądania stwierdzenia nieważności ww. postanowienia jest art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. tj. wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa. W ocenie...
Jej o zakończeniu postępowania w maju bieżącego roku. Natomiast wobec braku dokumentów merytorycznych w urzędzie podtrzymuje wszystkie zarzuty rażącego naruszenia prawa...

III SA/Wa 214/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-09

, że podstawą prawną żądania stwierdzenia nieważności ww. postanowienia jest art. 156 § 1 pkt 2 tj. wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa. W ocenie Skarżącej...
) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości;, 2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa;, 3) dotyczy sprawy już poprzednio...

III SA/Wa 215/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-09

, że podstawą prawną żądania stwierdzenia nieważności ww. postanowienia jest art. 156 § 1 pkt 2 tj. wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa. W ocenie Skarżącej...
) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości;, 2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa;, 3) dotyczy sprawy już poprzednio...

III FSK 230/21 - Wyrok NSA z 2021-12-16

udowodniła wydanie tegoż postanowienia z rażącym naruszeniem prawa;, 2/ naruszenie przepisów postępowania mające wpływ na wynik sprawy:, - art. 3 § 1, art. 145 § 1 pkt 1 c...
wierzytelności, toczyła się nie w trybie zwyczajnym, lecz w trybie stwierdzenia nieważności - poprzez ocenę zaistnienia przesłanki rażącego naruszenia prawa (art. 156 §...

II SA/Wa 1841/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-19

celnego w Służbie Celnej. Zarzucił, iż akt mianowania został wydany z rażącym naruszeniem art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., tj. z rażącym naruszeniem prawa poprzez nieprawidłowe...
mianowani do grona oficerskiego. Takie postępowanie organu świadczy o dyskryminacji., Jego zdaniem powyższe jest 'rażącym naruszeniem prawa' i z podanych wyżej powodów wniosek...
1   Następne >   +2   +5   +10   20