Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Wywiadu X

II SAB/Wa 629/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-28

Agencji Wywiadu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Szefa Agencji Wywiadu na rzecz K. R. kwotę 597 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem...
w okolicznościach rozpoznawanej sprawy bezczynność Szefa AW nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1 pkt 3 i § 1a P.p.s.a.), co uzasadniało wydanie...

II SA/Wa 283/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-15

z rażącym naruszeniem prawa, a jej obowiązywanie godzi w istniejący porządek prawny. Przedmiotowa decyzja w sposób rażący narusza przepisy prawa materialnego, a więc art...
interpretacji przy niezmienionym stanie faktycznym, a w konsekwencji wydanie zaskarżonych decyzji z rażącym naruszeniem prawa. Wskazano, iż błędne ustalenie stanu faktycznego...

II SA/Wa 281/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-20

się na stanowisko judykatury - dopuszczono się rażącego naruszenia prawa w decyzji z dnia [...] lutego 2008 r. i to tym bardziej, że skarżącemu przydzielono lokal nieodpowiadający...
się on na mieszkanie nieodpowiadające normatywowi jeszcze przed wydaniem. Zatem - zdaniem skarżącego - nie doszło do rażącego naruszenia prawa, a w konsekwencji...

II SAB/Wa 333/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-06

prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Szefa Agencji Wywiadu na rzecz skarżącej B...
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, nie miała cech rażącego naruszenia prawa (pkt 2 wyroku), gdyż wynikała jedynie z wadliwego procedowania w tej sprawie...

I OSK 2397/11 - Wyrok NSA z 2012-03-06

decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego, pozwala na sformułowanie wniosku, iż decyzja ta była wydana z rażącym naruszeniem prawa, a jej obowiązywanie godzi w istniejący...
zaskarżonych decyzji z rażącym naruszeniem prawa. Wskazano, że błędne ustalenie stanu faktycznego wynika z przyjęcia, że pomoc finansowa została uzyskana na podstawie art...

I OSK 2396/11 - Wyrok NSA z 2012-03-23

, że wydanie decyzji Dowódcy Jednostki Wojskowej [...] nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa, tj. art. 109 pkt 1 i art. 110 ust. 2 ustawy o ABW oraz AW, a także przepisów art. 6...
, przy niezmienionym stanie faktycznym, a w konsekwencji wydanie zaskarżonych decyzji z rażącym naruszeniem prawa. Skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonych decyzji...

II SA/Wa 394/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-30

mieszkalnego T. P. doszło do rażącego naruszenia prawa., Wyjaśnił, że wnioskiem z [...] września 2007 r. skarżący zwrócił się do Szefa Agencji Wywiadu o przydział lokalu...
decyzji z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu skargi podniesiono, że doszło do błędnego ustalenia stanu faktycznego w sprawie poprzez odrzucenie wniosków skarżącego...

I OSK 2398/11 - Wyrok NSA z 2012-06-06

zabrakło. Organ uznał, iż dopuszczono się rażącego naruszenia prawa przy wydawaniu decyzji, tym bardziej że skarżącemu przydzielono lokal nieodpowiadający normom...
rozstrzygniętej wadliwej decyzji, w ocenie Sądu - zaskarżona decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., Sąd I instancji...

I OZ 474/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-14

stwierdza jednocześnie, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa., Sąd...
, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa. Organ bezspornie we wskazanym postanowieniu...

I OSK 657/17 - Wyrok NSA z 2019-03-01

sprawy (pkt 1); stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt 2); zasądził od Szefa Agencji Wywiadu na rzecz skarżącej B.V. kwotę 497...
cech rażącego naruszenia prawa, gdyż wynikała z wadliwego procedowania przez organ w tej sprawie. Ponadto skarżąca w skardze również nie żądała przypisania organowi...
1   Następne >   2