Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego X

I OSK 2352/12 - Wyrok NSA z 2013-11-07

wadą nieważności postępowania, albowiem zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa, tj. § 52 ust. 3 w związku z § 35 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20...
powołanego rozporządzenia ., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyjaśnił, że z nieważnością decyzji z powodu rażącego naruszenia prawa mamy do czynienia wówczas...

II SA/Wa 2124/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-20

2005 r., jako wydanego z rażącym naruszeniem prawa., Rozpoznając wniosek, Szef ABW wskazał, iż w postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji konieczne jest wskazanie...
brak jest podstaw do uznania decyzji za wydaną z rażącym naruszeniem prawa i w konsekwencji brak jest podstaw do stwierdzenia jej nieważności., R. R., korzystają...

II SAB/Wa 585/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-20

prawa oraz zasądzenie od organu na rzecz skarżącego kosztów postępowania według norm przepisanych., Skarżący zarzucił organowi rażące naruszenie:, 1. art. 1 ust. 1, art. 2...
skarżącego wniósł również o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego, stwierdzenie, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz o zasądzenie...

II SA/Wa 2123/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-05

swoje dotychczasowe stanowisko o braku podstaw prawnych do wydania przedmiotowego rozkazu personalnego, jak również zarzuty rażącego naruszenia prawa., Szef Agencji Bezpieczeństwa...
z naruszeniem przepisów o właściwości,, 2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,, 3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją...

I OSK 2301/14 - Wyrok NSA z 2016-03-16

do stwierdzenia jej nieważności na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 kpa - jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie J...
określonej w art. 156 § 1 pkt 2 kpa w postaci rażącego naruszenia prawa może być niebudzący wątpliwości stan prawny, to w niniejszej sprawie nie może być mowy o wydaniu...

II SA/Wa 2045/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-19

z postępowania wyjaśniającego. Nie znajduje również uzasadnienia zarzut rażącego naruszenia prawa, albowiem organ, przy wydawaniu rozkazu, wziął pod uwagę raport funkcjonariusza...
zarzut rażącego naruszenia prawa nie znajduje uzasadnienia. Wyjaśnił, że z dniem 16 marca 2009 r. uległy zmianie zasady naliczania emerytur osobom, które pełniły służbę...

II SA/Wa 1414/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-17

. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., We wniosku zarzucił, że powyższy rozkaz personalny wydany został z rażącym naruszeniem prawa, a to art. 7, art. 8, art. 11, art. 77 § 1 i art. 107 §...
. jest osiągnięcie wysługi emerytalnej, a organ nie wskazuje na inne przyczyny tego zwolnienia, należy uznać, że rozkaz personalny został wydany z rażącym naruszeniem prawa, powodującym...

II SA/Wa 138/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-23

. W związku z powyższym zarzut odnośnie wydania rozkazu personalnego nr [...] z naruszeniem przepisów o właściwości lub z rażącym naruszeniem prawa jest bezzasadny., Odnosząc...
pełnomocnika strony, jakoby przy wydaniu rozkazu personalnego nr [...] doszło do rażącego naruszenia prawa, poprzez naruszenie przez organ dyspozycji przepisu zawartego art. 136...

II SA/Wa 1778/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-13

w postaci rażącego naruszenia prawa może być niebudzący wątpliwości stan prawny, to w niniejszej sprawie nie może być mowy o wydaniu decyzji nr [...] z dnia [...] grudnia...
2012 r. o przydziale lokalu mieszkalnego z rażącym naruszeniem prawa. W rozpatrywanej sprawie organ bowiem co najmniej winien mieć wątpliwości interpretacyjne dotyczące...

I OSK 6/13 - Wyrok NSA z 2014-02-20

rozkaz personalny wydany został z rażącym naruszeniem prawa, wskazując na art. 7, art. 8, art. 11, art. 77 § 1 i art. 107 § 1 k.p.a. oraz Dyrektywę Rady 2000/78/WE z dnia 27...
, należy uznać, że rozkaz personalny został wydany z rażącym naruszeniem prawa, powodującym jego nieważność., Rozpoznając powyższy wniosek Szef ABW, decyzją...
1   Następne >   +2   +5   +10   16