Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorząd Województwa X

V SA/Wa 685/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-20

[...] została wydana z rażącym naruszeniem prawa, a tym samym zasadny jest wniosek o jej uchylenie jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa i skierowanie wniosku...
jest stwierdzenie, że doszło w nim do naruszenia bądź przepisu prawa materialnego w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy, bądź przepisu postępowania w stopniu mogącym mieć istotny...

V SA/Wa 321/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-26

się., Pismem z dnia [...] września 2012 r. skarżąca wezwała organ do usunięcia naruszenia prawa, które to wezwanie Samorząd Województwa [...] rozpatrzył pismem z dnia...
naruszenie prawa w zakresie szczegółowo opisanym w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa z dnia [...] września 2012 r. podkreślając, iż zarówno w odpowiedzi na pierwsze wezwanie...

I GSK 1248/19 - Wyrok NSA z 2020-02-27

przez samego autora skargi kasacyjnej przez podniesienie zarzutu naruszenia prawa materialnego czy przepisów postępowania (art. 174 pkt 1 i 2 p.p.s.a.). Zatem Naczelny Sąd...
postępowania administracyjnego, zaś podstawę prawną rozstrzygnięcia - za pomocą zarzutu naruszenia prawa materialnego (w ramach podstawy wskazanej w art. 174 pkt 1...

VIII SA/Wa 59/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-16

jest wadliwa i stanowi naruszenie prawa., W odniesieniu do kryterium opisanego w punkcie 10 zaskarżonego pisma skarżąca wskazała, że liczba osób zamieszkałych...
oraz powołaną w niej podstawą prawną (art. 134 § 1 p.p.s.a.)., Oceniając zaskarżone rozstrzygnięcie Samorządu, zdaniem Sądu, doszło do naruszenia przepisów prawa...