Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii X

II SA/Sz 571/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-02-19

., na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, albowiem w jej ocenie decyzja ta została wydana z rażącym naruszeniem prawa, w wyniku czego...
wyższym, co skutkowałoby stwierdzeniem nieważności uchwał podjętych po tym terminie., Odnosząc się do zarzutu rażącego naruszenia prawa, tj. art. 2 Konstytucji, Rektor wskazał...

III SAB/Łd 26/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-12-30

[...] dopuścił się bezczynności; 3. stwierdza, że bezczynność Rektora Uniwersytetu [...] nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 4. oddala skargę w zakresie przyznania K...
. K. K. złożył wniosek do Uniwersytetu [...] o stwierdzenie nieważności decyzji Rektora UŁ z [...] gdyż została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa. Wniosek został...

II SA/Ke 525/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-10-06

studiów od semestru letniego w roku akademickim 2010/2011 na podstawie wniosku złożonego z uchybieniem terminu, co stanowi rażące naruszenie prawa. Zgodnie bowiem z § 33 ust...
tego wydziału - stanowi rażące naruszenie prawa., Trzecim naruszeniem prawa wskazanym przez organ II instancji było błędne powołanie jako podstawy prawnej decyzji...

III SA/Łd 60/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-05-17

[...] z [...] r. wywiódł J.N., zarzucając jej:, 1. błąd w ustaleniach faktycznych poprzez uznanie, że zaszło prawdopodobieństwo dotknięcia wadą rażącego naruszenia prawa;, 2...
uprawdopodobnienia rażącego naruszenia prawa;, 3. wydanie decyzji z [...] r. i podtrzymanie jej decyzją z [...] r., zmieniającej wcześniejszą decyzję ostateczną...

I OSK 1619/15 - Wyrok NSA z 2015-11-04

stwierdza nieważność decyzji, która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa., Zdaniem skarżącej, w trakcie postępowania rekrutacyjnego na rok...
obywateli do wykształcenia. Wobec powyższego, decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej z [...] września 2009 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa., Sąd...

II SAB/Ol 74/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-11-05

. na bezczynność Dziekana Wydziału w udzieleniu informacji publicznej 1) stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2) orzeka o nie wymierzaniu...
za rażące naruszenie prawa (która weszła w życie z dniem 17 maja 2011 r.) oraz z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami...

II SAB/Ol 79/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-11-07

Nauk Medycznych w udzieleniu informacji publicznej 1/ stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2/ orzeka o niewymierzaniu organowi grzywny...
kwietnia 2011 r.), z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (która weszła w życie z dniem 17 maja 2011 r...

IV SA/Po 761/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-11-05

, Sąd wskazuje na dwie główne koncepcje wykładni tego pojęcia. Według pierwszej z nich rażące naruszenie prawa zachodzi w przypadku naruszenia przepisu niepozostawiającego...
Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 21 października 1992 r. (sygn. akt V SA 86/92, publ.: ONSA 1993/1/23), wskazując, że rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1...

VIII SAB/Wa 30/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-16

[...] im. [...] w [...] z [...] czerwca 2004 r. nadającej tytuł zawodowy licencjata B. K.; 3. stwierdza, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Pismem...
odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy, nadto o stwierdzenie, ze bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa., Uzasadniając żądania skarżący...

III SA/Łd 2/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-07-22

z tym istnieje prawdopodobieństwo, że decyzja przyznająca doktorantowi prawo do stypendium została wydana z rażącym naruszeniem prawa., Decyzją z 9 września 2019 r...
prawnej i z rażącym naruszeniem prawa., Zaskarżonemu postanowieniu skarżący zarzucił:, 1. błąd w ustaleniach faktycznych poprzez uznanie, że zaszło prawdopodobieństwo...
1   Następne >   +2   +5   +10   97