Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Regionalna Izba Obrachunkowa X

II SAB/Op 75/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-10-25

administracyjnymi, 2) stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności, 3) stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 4) zasądza od Prezesa...
, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. W uzasadnieniu skarżący podniósł, że pominięcie tak znacznej części protokołu nie wydaje się być uzasadnione...

II SAB/Kr 118/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-08-02

bezczynność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w zakresie udostępnienia informacji publicznej, jednak bezczynność ta nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, II...
., Jednocześnie, w ocenie Sądu, niniejsza bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, gdyż organ wskazał jakie - jego zdaniem - okoliczności przemawiały...

III SA/Wa 653/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-22

w W. pismo (wpływ pisma do Izby 16 grudnia 2020 r.), w którym poinformował Izbę o rażącym naruszeniu prawa przy podjęciu uchwały Nr XXVI/282/2020 oraz wniósł o jej zbadanie...
grupę mieszkańców gminy, należy ocenić jako rażące naruszenie prawa dające podstawę do stwierdzenia nieważności uchwały., Z akt sprawy nie wynika, aby Wójt Gminy stwierdził...

V SA/Wa 845/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-17

- beneficjenta - na który miałaby być przekazywana dotacja przez gminę - stanowi rażące naruszenie prawa - art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty...
będzie przekazywana na numer rachunku bankowego, który powinien być wskazany we wniosku, jako przejaw rażącego naruszenia prawa należy uznać za chybiony., 3) Podobnie...

I SA/Sz 416/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-07-04

., Kwestionowanemu rozstrzygnięciu nadzorczemu, Strona zarzuciła rażące naruszenie prawa, tj.:, - oparcie rozstrzygnięcia na podstawie wynikającej z art. 91 ust. 1 ustawy...
uchwały z powodu nieistotnego naruszenia prawa w sytuacji, gdy wskazany wyżej przepis daje podstawę do stwierdzenia nieważności uchwały organu powiatu jedynie w sytuacji...

III SA/Wa 441/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-23

gminy, zatrudniającym mieszkańców z innych miejscowości., Rada Miasta i Gminy w L. w skardze z dnia 23 stycznia 2008 r. zarzuciła uchwale Kolegium rażące naruszenie...
zwalnia się od podatku)., W takim stanie rzeczy nie doszło do naruszenia powołanych w skardze przepisów, a tym bardziej do ich rażącego naruszenia, jak zarzucano...

I SA/Łd 338/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-11-20

nieważności aktu. Chodzi tu o wskazanie na tyle rażących naruszeń prawa, aby prowadziły one do skutków, które nie mogą być tolerowane w demokratycznym państwie prawnym...
obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2137), stwierdziła nieważność zarządzenia nr 51/2020 Wójta Gminy D. z [...] kwietnia 2020 r. z powodu naruszenia prawa, tj. art...

II FSK 910/06 - Wyrok NSA z 2007-08-14

i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia Sądowi, który wydał zaskarżone orzeczenie w innym składzie orzekającym, zarzucił:, - rażące naruszenie prawa materialnego...
kasacyjnej podniósł, że powyższe naruszenia uzasadniają zarzut rażącego naruszenia prawa materialnego, polegający na niewłaściwym zastosowaniu art. 13 par. 1 pkt 1 w zw...

II FSK 909/06 - Wyrok NSA z 2007-08-14

o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji, zarzucił:, rażące naruszenie prawa materialnego polegające na niewłaściwym...
p.p.s.a., Autor skargi kasacyjnej podniósł, że powyższe naruszenia uzasadniają zarzut rażącego naruszenia prawa materialnego, polegający na niewłaściwym zastosowaniu art. 13...

I SA/Łd 196/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-04-26

uchwalanie budżetu oraz uchwalanie zmian w budżecie. Rada dopuściła się rażącego naruszenia prawa, odmawiając uwzględnienia wniosków Wójta o zmiany w budżecie., W ocenie Wójta...
, Lex 2017). Sądy administracyjne nie są zatem uprawnione do dokonywania kontroli przepisów prawa pod względem ich proporcjonalności, lecz jedynie badają legalność...
1   Następne >   +2   +5   +10   13