Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Pielęgniarek i Położnych X

VII SA/Wa 880/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-01

nieważności wskazała brak podstawy prawnej oraz rażące naruszenie prawa., W związku ze wszczęciem postępowania o stwierdzenie nieważności wymienionych uchwał, postępowanie...
i położnych - do rozpatrywania odwołań od uchwał okręgowych rad., Jeżeli chodzi o drugą ze wskazanych we wniosku przesłanek, tj. wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa...

II SAB/Go 26/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-08-27

. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. odstępuje od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania w całości i zasądza...
prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1 zd. drugie ppsa) oraz w zakresie wymierzenia organowi grzywny z tego tytułu stosownie...

II SAB/Sz 120/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-01-21

, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. odstępuje od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania w całości. W dniu 18 lutego 2015 r...
miejsce z rażącym naruszeniem prawa., Ze względu na cel skargi na bezczynność, której uzasadnieniem jest przerwanie stanu bezczynności organu i związanej...

VII SA/Wa 827/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-08-23

za rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 kpa., Organ administracji ponadto uniemożliwił skarżącej czynny udział w postępowaniu, która niepowiadomiona...
ostateczną lub gdy strona opiera żądanie na podstawie rażącego naruszenia prawa., Złożenie wniosku o wznowienie postępowania nie powoduje, że organ automatycznie wznawia...

II OSK 333/06 - Wyrok NSA z 2006-07-11

niewątpliwie naruszenie art. 109 § 1 k.p.a., ale trudno uznać, tak jak uczynił to Sąd I instancji, że owo naruszenie prawa miało charakter rażącego naruszenia prawa...
Rada Pielęgniarek i Położnych zaskarżyła wyrok Sądu I instancji w całości i wniosła o jego uchylenie w całości zarzucając mu naruszenie prawa materialnego przez błędną...

I SA/Wa 239/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-12-16

, należało uznać, że obie uchwały naruszyły prawo w sposób rażący w rozumieniu przepisu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., co skutkowało stwierdzeniem ich nieważności., Dodatkowo...
w W. z dnia [...] grudnia 2001 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały oraz uchwały Prezydium...

VII SA/Wa 1427/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-18

jedynie pod względem zgodności z prawem. Uwzględnienie skargi następuje tylko w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa materialnego lub istotnych wad w przeprowadzonym postępowaniu...
[...] lutego 2006 r. Nr [...] Sąd uznał, iż wydane zostały z naruszeniem prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy. Natomiast uchwała Okręgowej Rady Pielęgniarek...

VII SA/Wa 2075/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-02-19

. naruszenie przepisów prawa materialnego, a to art. 8 c i art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o zawodzie pielęgniarki i położnej (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 57...
w sposób rażący zasadę nie działania prawa wstecz., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Skarga...

VII SA/Wa 419/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-16

i Położnych w [...] z dnia [...] grudnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki I. uchyla zaskarżoną uchwałę...
Pielęgniarek i Położnych w [...] do podejmowania decyzji w określonych sprawach, odmówiło O. T.(dalej jako Wnioskodawczyni lub Skarżąca) przyznania prawa wykonywania zawodu...

VII SA/Wa 429/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-16

. zaskarżając ją w całości i zarzucając naruszenie:, 1. przepisów prawa materialnego mające wpływ na wynik sprawy, tj. art. 35 ust. 1 pkt 5 u.z.p.p. poprzez odmowę...
i Położnych w W. z dnia [...] grudnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki I. uchyla zaskarżoną uchwałę oraz poprzedzającą...
1   Następne >   2