Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Notarialna X

II SAB/Kr 170/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-12-15

. stwierdza, że bezczynność, o której mowa w pkt I (pierwszym) wyroku nie miała miejsca z rażącym naruszenia prawa; III. zobowiązuje organ do załatwienia sprawy z wniosku D...
postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Natomiast w razie nieuwzględnienia skargi w całości albo w części sąd oddala skargę odpowiednio w całości...

I OSK 2092/14 - Wyrok NSA z 2014-11-13

. o udostępnienie informacji publicznej, stwierdził, że przewlekłość Krajowej Rady Notarialnej nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt 1), oddalił wniosek o wymierzenie...
naruszenie art. 61 Konstytucji RP oraz rażące naruszenie przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, tj. art. 13 oraz art. 1, art. 2, art. 3 ust. 2, art. 4...

I OSK 1454/13 - Wyrok NSA z 2013-10-09

nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; w pkt. 2. umorzył postępowanie w pozostałym zakresie; w pkt. 3. zasądził od Krajowej Rady Notarialnej na rzecz T. Z.-B...
w Warszawie ze skargą na bezczynność Krajowej Rady Notarialnej. Skarżący zarzucił naruszenie art. 61 konstytucji RP oraz rażące naruszenie przepisów prawa materialnego, które miało...

II SAB/Wa 16/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-27

Notarialnej. Skarżący zarzucając Krajowej Radzie Notarialnej naruszenie art. 61 konstytucji RP oraz rażące naruszenie przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na wynik...
do informacji publicznej doszło do przewlekłości postępowania,, ‒ przewlekłe prowadzenie postępowania w wyżej wskazanym zakresie nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa., Wniósł...

II SAB/Wa 800/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-11

. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala wniosek o wymierzenie grzywny; 4. zasądza od Krajowej Rady Notarialnej w W. na rzecz...
funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (j.t. Dz. U z 2016. 1169) w związku z art 149 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi o orzeczenie...

II SAB/Wa 1076/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-19

rozpatrzenia wniosku o przywrócenie terminu 1. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 2. umarza postępowanie sądowe, 3. oddala wniosek...
, ze bezczynność Rady Izby Notarialnej w W. miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, 3. wymierzenie Radzie Izby Notarialnej w W. grzywny w wysokości 3000 zł;, 4...

II SAB/Wa 98/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-21

publicznej nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2. umarza postępowanie w pozostałym zakresie; 3. zasądza od Rady Izby Notarialnej w [...] na rzecz skarżącego T...
nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa,, - wymierzenie Radzie Izby Notarialnej w W. grzywny w wysokości 1 - krotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce...

VI SAB/Wa 17/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-21

; 2. stwierdza, że bezczynność postępowania nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Rady Izby Notarialnej w W. na rzecz skarżącej D. H. kwotę 357...
z rażącym naruszeniem prawa., Rada Izby Notarialnej w W. pismem z dnia [...] listopada 2012 r. poinformowała pełnomocnika wnioskodawczyni, że nie jest w stanie wydać pisma...

I OSK 2068/13 - Wyrok NSA z 2014-01-10

, że bezczynność organu w zakresie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, umorzył postępowanie w pozostałym...
. Z. doszło do przewlekłości postępowania,, - stwierdzenie, że przewlekłość postępowania w wyżej wskazanym zakresie nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa,, - wymierzenie...

II SAB/Wa 256/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-19

; 2. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala wniosek o wymierzenie grzywny; 4. zasądza od Wyższego Sądu Dyscyplinarnego na rzecz...
, czy bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa,, 3) wymierzenie Wyższemu Sądowi Dyscyplinarnemu Krajowej Rady Notarialnej grzywny,, 4) zasądzenie kosztów postępowania...
1   Następne >   +2   +5   10