Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Rada Miasta X
  • Symbol

II SAB/Ol 72/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-10-23

miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. orzeka o niewymierzaniu organowi grzywny; IV. zasądza od Rady Miejskiej na rzecz skarżącego kwotę 100 zł (słownie: sto złotych...
lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, 4) zasądzenie kosztów postępowania., W odpowiedzi na skargę Rada Miejska uznała skargę...

II SAB/Wa 847/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-28

dni od dnia doręczenia odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy, 2. stwierdza że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. oddala skargę...
o zobowiązanie organu do udzielenia żądanej informacji publicznej, stwierdzenie, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, a także zasądzenie kosztów...

II SA/Sz 671/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-09-28

zarzucił, że uchwała została podjęta z rażącym naruszeniem prawa tj:, - przepisu art. 98 a ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przez przyjęcie jako podstawy...
, zaskarżona uchwała Rady Miasta [...] z dnia [...] r. została podjęta z rażącym naruszeniem prawa, gdyż jej wydanie oparto o przepis art. 98 a ust 4 ustawy o gospodarce...

II SA/Go 243/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-04-25

uchwałę, w części obejmującej § 1 pkt 3, skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniósł Prokurator Rejonowy. Zaskarżonej uchwale zarzucił rażące naruszenie prawa...
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Zarzut rażącego naruszenia prawa nie był zasadny, bowiem określenie to oznacza takie naruszenie prawa...

II SAB/Kr 180/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-01-22

publicznej nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; II. w pozostałym zakresie postępowanie umarza; III. zasądza od Rady Miejskiej w W. na rzecz skarżącej A.F. kwotę...
miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Na podstawie art. 149 § 2 P.p.s.a., sąd, w przypadku, o którym mowa w § 1, może ponadto orzec z urzędu albo na wniosek strony...

II SAB/Wa 859/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-25

, o którym mowa w pkt 1 wyroku, nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala skargę w pozostałym zakresie; 4. zasądza od Miasta [...] na rzecz J.K. kwotę 100...
lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały rażącym naruszeniem prawa;, 3. wymierzenie organowi grzywny na postawie art. 149 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu...

I SA/Ke 552/21 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2021-12-30

lub zarządzającym jest Gmina Z.. Skarżący zarzucił rażące naruszenie prawa - art. 16 ust. 4 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym., W dniu 21 września...
rozstrzygnięcie stwierdzające, że w sprawie nie miało miejsca działanie bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa. Powyższe skutkuje bezprzedmiotowością postępowania...

II OSK 1169/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-28

sądowe, odrzucającego wniosek skarżącej w przedmiocie stwierdzenia rażącego naruszenia prawa, zasądzającego od Rady Miejskiej w R. Z. na rzecz skarżącej kwotę stu złotych...
, czy takie niewykonywanie czynności miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Sprawy, o których mowa w art. 101a u.s.g. nie zostały objęte katalogiem spraw uregulowanych w art. 3 §...

II SAB/Wa 882/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-24

, że bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa,, - zasądzenie kosztów postępowania., W uzasadnieniu skargi skarżąca...
Rady Miejskiej miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Sąd wziął przy tym pod uwagę, że dla uznania rażącego naruszenia prawa nie jest wystarczające samo przekroczenie...

II SAB/Kr 185/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-09-29

2016 r; II. stwierdza, że bezczynność Rady Miasta nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Rady Miasta na rzecz skarżącego P. M. kwotę [...]zł (sto...
prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Sąd fakt bezczynności stwierdził, choć nie ocenił tego stanu jako rażąco naruszającego prawo. Ustawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   100