Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Lekarska X

II SAB/Ke 30/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-09-04

. stwierdza, że Okręgowa Rada Lekarska dopuściła się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Okręgowej Rady Lekarskiej na rzecz J. P...
, że bezczynność ta nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, o czym orzeczono w pkt II wyroku, na podstawie art. 149 § 1a Ppsa. Dla uznania rażącego naruszenia prawa...

II SAB/Wa 314/23 - Wyrok WSA w Warszawie z 2024-01-31

Naczelnej Rady Lekarskiej w rozpoznaniu wniosku z [...] czerwca 2019 r. nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Naczelnej Rady Lekarskiej na rzecz skarżącego...
postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1a p.p.s.a.). Sąd w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 2, może ponadto orzec o istnieniu...

II SAB/Ke 57/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-11-04

, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Okręgowego Sądu Lekarskiego Izby Lekarskiej na rzecz Stowarzyszenia Studentów, Absolwentów...
lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa., W opinii Sądu w niniejszej sprawie bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem...

II SAB/Bk 38/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-06-09

publicznej; 2. stwierdza, że Okręgowa Izba Lekarska w B. dopuściła się bezczynności; 3. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 4...
, bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. W orzecznictwie przyjmuje się, że ocena charakteru naruszenia prawa powinna być dokonywana w powiązaniu...

II SAB/Wa 860/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-15

prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala skargę w pozostałym zakresie; 4...
postaci kwalifikowanej. Rażącym naruszeniem prawa jest stan, w którym bez żadnej wątpliwości i wahań możemy powiedzieć, bez potrzeby odwoływania się do szczegółowej oceny...

II SAB/Wa 859/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-13

dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala skargę...
, to jednak nie miała ona postaci kwalifikowanej. Rażącym naruszeniem prawa jest stan, w którym bez żadnej wątpliwości i wahań możemy powiedzieć, bez potrzeby odwoływania...

II SAB/Wa 286/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-17

z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Naczelnej Rady Lekarskiej na rzecz S. D. kwotę 100 zł (słownie: sto złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania. S.D. złożył...
takiego stanowiska., Sąd przyjął, iż bezczynność organu nie miała charakteru rażącego naruszenia prawa. Naczelna Rada Lekarska wprawdzie pozostawała w bezczynności...

II SAB/Wa 574/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-23

sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Okręgowej Rady Lekarskiej w W. na rzecz J. P. kwotę 100 zł (słownie...
wnioskodawcy żądanej informacji, nie spełnia przesłanek umożliwiających uznanie bezczynności jako mającej cechy rażącego naruszenia prawa, o jakiej mowa w art. 149 § 1a...

II SAB/Bk 70/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-12-01

z rażącym naruszeniem prawa, 4. zasądza od Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej w B. na rzecz Stowarzyszenia S., A. w W. kwotę 357 (trzysta pięćdziesiąt...
dopuścił się bezczynności (pkt 3). Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (§ 1 a)., W świetle przedstawionych wyżej...

VII SAB/Wa 125/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-05

postępowania administracyjnego, którego dotyczy skarga, orzeczenie, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa...
prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa., W odpowiedzi na skargę Naczelna Rada Lekarska wniosła o oddalenie skargi., Wskazała, że 27 czerwca 2018 r...
1   Następne >   +2   5