Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Izby Inżynierów Budownictwa X

III OSK 2024/21 - Wyrok NSA z 2022-09-23

. Zdaniem Sądu organ dopuścił się bezczynności, która nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa, skoro przez niemal sześć miesięcy nie zareagowano na wniosek skarżącego., Skargę...
przed sądami administracyjnymi poprzez uznanie, że bezczynność nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa i wymierzenie organowi grzywny w wysokości 500 zł, w sytuacji, gdy organ...

II GSK 420/19 - Wyrok NSA z 2022-02-10

. w części dotyczącej wpisu skarżącego na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa została wydana z rażącym naruszeniem prawa., Po rozpoznaniu wniosku...
została z rażącym naruszeniem prawa., III, Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa złożyła odpowiedź na skargę kasacyjną, w której wniosła o jej odrzucenie...

II GSK 729/22 - Wyrok NSA z 2022-08-24

postępowania oraz stwierdzenie czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa, a także wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości...
ta nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (2); zobowiązał Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do rozpoznania wniosku skarżącego z dnia 27 grudnia 2020...

II SAB/Wa 406/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-19

z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala skargę w pozostałym zakresie; 4. zasądza od [...] Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w [...] na rzecz skarżącej B. K. kwotę 100...
, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa., Skarga na bezczynność ma na celu doprowadzenie do wydania przez organ...

II SAB/Wa 509/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-06

Budownictwa w W. miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od [...] Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w W. na rzecz B. K. kwotę 134,41 (słownie: sto trzydzieści...
wydawane przez organy okręgowych izb inżynierów budownictwa, uznać należy, że skarżącej przysługiwało wezwanie do usunięcia naruszenia prawa określone w przepisie art. 52 § 4...

II GSK 809/22 - Wyrok NSA z 2022-08-24

Budownictwa dopuściła się bezczynności, uznając, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Wyznaczył też Radzie termin do rozpoznania wniosku M. P...
postępowania oraz stwierdzenie, czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa, a także wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości...

II GSK 750/22 - Wyrok NSA z 2022-08-24

, o której mowa w punkcie 1, nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; w pkt. 3. zobowiązał Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do rozpoznania wniosku...
w bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Według Sądu I instancji - jak wynika to z uzasadnienia zaskarżonego wyroku - brak było bowiem podstaw...

I OSK 2472/16 - Wyrok NSA z 2018-10-23

wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddalił wniosek o wymierzenie grzywny; 4. zasądził...
choć wystąpiła, to jednak nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. W przypadku kwalifikowanej bezczynności chodzi o naruszenie bezsporne i ewidentne, którego waga jest znacznie...

II GPP 20/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-25

, rażące naruszenie jego prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, gdyż postępowanie w tej sprawie trwa zdecydowanie dłużej niż jest to konieczne...
na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2018 r., poz. 75; dalej 'ustawa'), Strona może wnieść skargę...

II SA/Wa 1076/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-19

, [...] lipca 2013 r. w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku z aktami sprawy, stwierdził, że bezczynność Izby miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa...
lub stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku, wynikających z przepisów prawa, obowiązku tego nie wykonał (zob. T. Woś, H. Knysiak - Molczyk, M. Romanowska, Prawo...
1   Następne >   2