Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Izby Architektów X

II SAB/Sz 120/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-07-06

. o udostępnienie informacji publicznej; II. stwierdza, że bezczynność, o której mowa w pkt I wyroku nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zobowiązuje organ...
, że jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Natomiast...

VII SA/Wa 1937/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-19

Architektów z dnia [...] marca 2009 r., zapadło z rażącym naruszeniem prawa, co skutkować musiało stwierdzeniem jego nieważności i wyeliminowaniem z obrotu prawnego na podstawie...
z uchybieniem terminu, który nie został przywrócony, stanowi rażące naruszenie prawa - art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. Oznacza bowiem weryfikację postanowienia, które korzysta...

VII SA/Wa 888/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-06-21

w tym znaczeniu, że decyzja, która nie mieści się w ramach tego przepisu, stanowi rażące naruszenie prawa (por. wyrok NSA z 10 marca 1993r. NSA 1245/92 IV SA 1252/92 nie publ...
, - co oznacza, iż wydana została z rażącym naruszeniem art. 138 kpa., Organ odwoławczy w swym rozstrzygnięciu merytorycznym uchylił zaskarżoną uchwałą w części dotyczącej...

VII SA/Wa 822/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-04

uchwale skarżący zarzucił, iż została wydana z rażącym naruszeniem prawa, a w szczególności art. 19 ust. 2 w zw. z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy o samorządach zawodowych...
[...] lutego 2006 r. Nr [...] oraz poprzedzająca ją uchwała [...] Okręgowej Izby Architektów dnia [...] listopada 2005 r. Nr [...] nie mogą się ostać ze względu na naruszenie prawa...

VII SA/Wa 1261/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-28

oraz zasądzenie od organu na rzecz skarżącego kosztów postępowania., Zaskarżonej decyzji skarżący zarzucił rażące naruszenie prawa materialnego i procesowego, tj. art. 7 k.p.a. w zw...
postępowania administracyjnego J. R. nie przedstawił przy wniosku odpisu dyplomu ukończenia studiów magisterskich. Zgodnie z art. 14 ust. 3 Prawa budowlanego taki wymóg...

IV SA 2742/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-12-15

organ podlega eliminacji z obrotu prawnego zgodnie z art. 156 § 1 kpa. Także wadą naruszenia prawa w rażącym stopniu dotknięta jest decyzja zaskarżona...
uzasadniają w pełni ocenę, iż decyzja organu odwoławczego wydana została z rażącym naruszeniem wskazanych przepisów prawa procesowego. Skutkiem tego jest konieczność...

VII SA/Wa 968/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-29

stawiane przez pokrzywdzonego w tym piśmie dotyczą naruszenia praw autorskich, które nie dotyczą czynności określonych w art. 95 Prawa budowlanego, wobec czego sprawa...
zaskarżonej decyzji oraz o zasądzenie kosztów postępowania wg norm przepisanych. W skardze zarzucono: - naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię art. 26 ustawy...

VII SA/Wa 124/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-30

co następuje:, Uwzględnienie skargi następuje tylko w przypadku stwierdzenia przez Sąd naruszenia prawa materialnego mającego wpływ na wynik sprawy lub istotnych wad...
. dalejppsa, Sąd stosuje przewidziane ustawą środki w celu usunięcia naruszenia prawa w stosunku do aktów lub czynności wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach...

VII SA/Wa 2320/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-14

ich wykładni. Uwzględnienie skargi następuje w przypadku stwierdzenia przez Sąd naruszenia przepisów prawa materialnego lub istotnych wad w przeprowadzonym postępowaniu (art. 145 §...
na użytkowanie obiektu budowlanego., Ujawnione naruszenie przepisów prawa materialnego powoduje uchylenie zaskarżonej decyzji organu II instancji z mocy art. 145 § 1 ust. 1...

IV SA 1602/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-10-22

z uchybieniem terminu, który nie został przywrócony na podstawie art. 58 par. 1 k.p.a. skutkuje - w rozumieniu art. 156 par. 1 pkt 2 k.p.a. - rażącym naruszeniem...
i stosują środki określone w ustawie. Oznacza to, że Sąd rozpoznając skargę, ocenia czy zaskarżona decyzja nie narusza przepisów prawa materialnego bądź przepisów postępowania...