Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Rada Gminy X
  • Symbol

II SAB/Kr 410/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-30

niewykonania czynności nakazanej prawem postanawia: I. umorzyć postępowanie sądowe; II. odrzucić wniosek skarżącej Z. N. w przedmiocie stwierdzenia rażącego naruszenia prawa; III...
'A' ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska [...], ale potrzymała żądanie stwierdzenia, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Obowiązek uchwalenia planu miejscowego...

II SAB/Kr 249/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-09-26

Bukowina [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; II. umarza postępowanie...
ta nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa., Uzasadniając powyższe podawała, że Wójt Gminy [...] w dniu 4 lipca 2014 r., w ramach autokontroli, na podstawie art. 54 § 3...

II SAB/Wa 426/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-15

rozpoznania wniosku W. S. z dnia [...] października 2017 r.; 2. stwierdza, że bezczynność Rady Gminy [...] nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Rady Gminy...
prowadzenia postępowania. Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (§ 1a)., Sąd...

I SA/Gl 924/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-10-10

również ustawa), w związku z art. 7, art. 94 Konstytucji RP stanowiącą rażące naruszenie prawa poprzez ustanowienie w § 4 zaskarżonej uchwały, że na wniosek dłużnika należności...
. 59 ust. 1 i 2 ustawy w związku z art. 7 i art. 94 Konstytucji RP stanowiącą rażące naruszenie prawa poprzez ustanowienie w § 5 ust. 1 zaskarżonej uchwały, że na wniosek...

I OSK 3094/19 - Wyrok NSA z 2020-04-29

października 2017 r. (pkt 1), stwierdził, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (pkt 2), przyznał od organu na rzecz skarżącego sumę pieniężną...
. 149 § 1a p.p.s.a. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na przyjęciu, iż bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa z uwagi na to, że organ...

III SA/Gd 212/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-05-18

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.)., Stanowi to rażące naruszenie prawa...
w tym zakresie formułę ustawową, czego nie należy utożsamiać z rażącym naruszeniem prawa., Rozważając ten argument pamiętać należy, że pojęcia rażącego naruszenia prawa użytego...

II SAB/Wa 666/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-07

., w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność Rady Gminy [...] nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3...
prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa., Z art. 1 ust. 1 u.d.i.p. wynika, że każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną...

II SAB/Wa 92/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-06

publicznej w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3...
prowadzenia postępowania. Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (§ 1a...

II SAB/Wa 313/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-06

o zobowiązanie organu do niezwłocznego udzielenia żądanej informacji publicznej, stwierdzenie rażącego naruszenia prawa, wymierzenie organowi grzywny, oraz zwrot kosztów...
bezczynności za rażącą. Stwierdzenie, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszenia prawa, jako środek represji winno być stosowane w sposób ostrożny i tylko w sytuacjach...

II SAB/Wa 14/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-17

z rażącym naruszeniem prawa (§ 1a). Sąd w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 2, może ponadto orzec o istnieniu lub nieistnieniu uprawnienia lub obowiązku...
miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Kwalifikacja naruszenia prawa jako rażącego musi posiadać pewne dodatkowe cechy w stosunku do stanu określanego jako zwykłe naruszenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100