Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Aptekarska X

VI SAB/Wa 61/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-23

Naczelnej Rady Aptekarskiej w przedmiocie rozpoznania zażalenia 1. stwierdza, że miała miejsce bezczynność organu bez rażącego naruszenia prawa, 2. umarza postępowanie...
prawa w przyszłości, a także o stwierdzenie, że niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa. W uzasadnieniu, skarżąca wskazywała m.in....

VI SAB/Wa 60/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-05

Rady Aptekarskiej w przedmiocie rozpoznania zażalenia 1. stwierdza, że miała miejsce bezczynność organu bez rażącego naruszenia prawa, 2. umarza postępowanie w zakresie...
nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa;, 3. nałożenie na organ grzywny zgodnie z art. 149 § 2 p.p.s.a;, 4. zasądzenie na rzecz skarżącej kosztów postępowania podług norm...

II SAB/Wa 241/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-08

faktycznych niniejszej sprawy, tutejszy Sąd doszedł zaś do przekonanie, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Żądana informacja została bowiem udzielona...
naruszeniem prawa, 2. umarza postępowanie w pozostałym zakresie, 3. zasądza od Naczelnej Rady Aptekarskiej na rzecz strony skarżącej Głównego Inspektora [...] kwotę 100 (słownie...

II SAB/Ke 20/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-06-09

dopuściła się bezczynności, z tym, że bezczynność ta nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; II. umarza postępowanie w pozostałej części; III. zasądza od Kieleckiej...
na wskazany przez niego adres żądane dokumenty, stosownie do art. 149 § 1 a P.p.s.a. Sąd stwierdził, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa., O kosztach...

II GSK 4589/16 - Wyrok NSA z 2018-12-04

: brak podstawy prawnej i rażące naruszenie prawa i że w praktyce powstają trudności w przyporządkowaniu stanów faktycznych do jednej z tych dwóch przesłanek stwierdzenia...
nieważności decyzji, można by ewentualnie rozważyć, czy w rozpatrywanym przypadku nie mamy do czynienia z rażącym naruszeniem prawa. Istniały bowiem określone w skardze...

II GSK 4590/16 - Wyrok NSA z 2018-12-04

wyróżnia się dwie podstawy stwierdzenia nieważności decyzji: brak podstawy prawnej i rażące naruszenie prawa i że w praktyce powstają trudności w przyporządkowaniu stanów...
. na podstawie art. 174 pkt 1 P.p.s.a. naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię:, 1) art. 99 ust. 2 i art. 37ap ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 101 pkt 4 P.f. w zw. z art...

II GSK 4270/16 - Wyrok NSA z 2018-12-11

stwierdzenie to nie jest prawidło, gdyż należało uznać, iż przedmiotowe uchwały organów samorządu aptekarskiego podjęte zostały z rażącym naruszeniem prawa. Jednak zaskarżony...
lub z rażącym naruszeniem prawa) musiało skutkować stwierdzeniem nieważności kontrolowanych uchwał organów samorządu aptekarskiego na podstawie art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a....

VI SA/Wa 2668/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-15

przy zaistnieniu przesłanki nieważności zawartej w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. tj. rażącego naruszenia prawa., Na zakończenie Sąd wskazuje, że nie dopatrzył się wskazywanych w skardze...
pod uchwałą, bowiem ta wada orzeczenia spełnia przesłankę rażącego naruszenia prawa na co wskazano powyżej. Należy przy tym zauważyć, że wada decyzji polegająca na nieważności...

II GSK 745/17 - Wyrok NSA z 2019-04-02

z tym, że w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. wyróżnia się dwie podstawy stwierdzenia nieważności decyzji: brak podstawy prawnej i rażące naruszenie prawa i że w praktyce powstają...
przypadku nie mamy do czynienia z rażącym naruszeniem prawa. Istniały bowiem określone w skardze kasacyjnej materialnoprawne podstawy podjęcia przez organy samorządowe uchwał...

IV SAB/Gl 89/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-08-07

wniosła o stwierdzenie, że postępowanie w sprawie prowadzone było przewlekle, oraz że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa...
. Stwierdza też, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa., W rozpoznawanej sprawie skarga wniesiona została na przewlekłe...
1   Następne >   +2   4