Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Adwokacka X

II GSK 728/21 - Wyrok NSA z 2022-03-16

drugim stwierdził, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; w punkcie trzecim przyznał od ORA na rzecz skarżącej sumę pieniężną w kwocie 1000...
o zobowiązanie organu do załatwienia wniosku, stwierdzenia, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz przyznanie na jej rzecz sumy pieniężnej...

II SAB/Ke 122/23 - Wyrok WSA w Kielcach z 2024-02-22

się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. oddala skargę w pozostałej części; IV. zasądza od Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach na rzecz J...
, że bezczynność oraz przewlekłość mają miejsce z rażącym naruszeniem prawa skarżący podniósł, że analizując akta sprawy oczywistym staje się, że bez ingerencji Sądu skarżący...

II SAB/Wa 421/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-04

nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala skargę w pozostałym zakresie; 4. zasądza od Naczelnej Rady Adwokackiej na rzecz D. W. kwotę 100 zł (słownie: sto złotych...
miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i wymierzenie organowi grzywny na postawie art. 149 § 2 w zw. z art. 154 § 6 P.p.s.a. w wysokości maksymalnej prawem przewidzianej...

II SAB/Op 7/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-02-22

. Z. z dnia 3 lipca 2015 r., w terminie 14 dni od daty otrzymania prawomocnego wyroku, 2) stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3) zasądza...
z rażącym naruszeniem prawa i wymierzenie organowi grzywny, na postawie art. 149 § 2 w zw. z art. 154 § 6 P.p.s.a.;, - wymierzenie na podstawie art. 55 § 1 w zw. z art. 154...

VI SAB/Wa 37/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-15

się bezczynności, jednak nie miała ona miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Naczelnej Rady Adwokackiej na rzecz J. K. kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem zwrotu kosztów...
wniósł także o stwierdzenie, że Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w W. dopuściło się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa. W związku z powyższym skarżący wniósł...

II SAB/Bk 114/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-11-30

miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 4. nie wymierza organowi grzywy; 5. przyznaje od Okręgowej Rady Adwokackiej w B. na rzecz A. B. sumę pieniężną w kwocie 2.000,00...
zaniechania w rozpoznaniu wniosku skarżącej z dnia [...] lutego 2018 r. zobowiązuje sąd do stwierdzenia wystąpienia tego zaniechania jako bezczynności z rażącym naruszeniem prawa...

VI SA/Wa 2408/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-25

w Warszawie z dnia [...] sierpnia 2010 roku została wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Odnosząc się do podniesionych zarzutów organ wyjaśnił...
lub z rażącym naruszeniem prawa (na co powołuje się Skarżący), może mieć miejsce jedynie w sytuacji faktycznego braku podstawy prawnej do wydania decyzji. Jeśli organ...

II SAB/Op 36/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-06-20

miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3) zasądza od Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu na rzecz Fundacji A z siedzibą we [...] kwotę 597 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem...
miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Stosownie natomiast do art. 149 § 2 P.p.s.a. sąd, w przypadku, o którym mowa w § 1, może ponadto orzec z urzędu albo na wniosek strony...

II SAB/Op 74/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-12-17

we Wrocławiu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3) zasądza od Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu na rzecz Fundacji [...] z siedzibą we [...] kwotę 100 (sto...
z przepisów prawa. Jednocześnie stwierdza, czy bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (§ 1). Ponadto, na podstawie art. 149 § 2 P.p.s.a, sad może orzec z urzędu...

II SAB/Op 2/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-02-15

nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3) zasądza od Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu na rzecz Fundacji A z siedzibą we [...] kwotę 357 (trzysta pięćdziesiąt...
lub obowiązku wynikających z przepisów prawa. Jednocześnie stwierdza, czy bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (§ 1). Ponadto, na podstawie art. 149 § 2...
1   Następne >   +2   +5   +10   20