Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych X

II SAB/Sz 61/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-10-22

wyroku wraz z aktami sprawy, II. stwierdza, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, III. wymierza Okręgowa Izby Radców Prawnych grzywnę w wysokości...
miejsce z rażącym naruszeniem prawa., W orzecznictwie akcentuje się, że rażącym naruszeniem prawa jest stan, w którym bez żadnej wątpliwości i wahań można stwierdzić...

II SAB/Sz 161/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-01

doręczenia prawomocnego wyroku, II. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. oddala wnioski o wymierzenie organowi grzywny...
Prawnych w S. dopuściła się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa;, 3) wymierzenie Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w S. grzywny w maksymalnej wysokości przewidzianej...

II SAB/Sz 61/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2021-12-17

prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy (pkt I), stwierdził, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (pkt II), wymierzył organowi grzywnę (pkt III...
sąd. W świetle stosowanego odpowiednio art. 60 p.p.s.a. cofnięcie wniosku o uzupełnienie wyroku jest dopuszczalne, gdy czynność ta nie zmierza ani do obejścia prawa...

II SO/Sz 20/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-06-20

nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa i dlatego oddalił wniosek skarżącego o wymierzenie organowi grzywny oraz o przyznanie sumy pieniężnej na podstawie art. 149 § 2...
5 grudnia 2017 r. Skarga ta została zarejestrowana pod sygn. akt II SAB/Sz 161/17. Z uwagi na powyższe zarzut naruszenia przez organ art. 55 § 1 P.p.s.a....

II SAB/Sz 61/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-12-11

wraz z aktami sprawy (pkt I), stwierdził że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (pkt II), wymierzył organowi grzywnę (pkt III), oraz przyznał...
się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, zwrot kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw (art. 200 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo...

II GSK 144/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-20

załatwiania spraw w przyszłości, 4) sprawdza jednocześnie, czy niezałatwienie sprawy w terminie odbyło się z rażącym naruszeniem prawa. Właściwy organ wydaje postanowienie...
zakresu żądanego uchylenia lub zmiany. Przepis art. 174 p.p.s.a stanowi z kolei, iż skargę kasacyjną można oprzeć na następujących podstawach: naruszenia prawa materialnego...