Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Prezydent Miasta X
  • Symbol

II OSK 1564/14 - Wyrok NSA z 2015-01-08

postępowania przez Prezydenta Miasta Radomia nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; oraz zasądził od Prezydenta Miasta Radomia na rzecz skarżącej kwotę 100,00 złotych...
przewlekłości postępowania, przy czym zdaniem Sądu nie miało ono znamion rażącego naruszenia prawa. Organ podejmował bowiem czynności w sprawie mające na celu wyjaśnienie sprawy...

I OSK 905/15 - Wyrok NSA z 2015-10-07

postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3) wymierza Prezydentowi Miasta Olsztyna grzywnę w wysokości 3000 (trzech tysięcy) złotych; 4) zasądza od Miasta...
naruszeniem prawa. Za rażące naruszenie art. 35 k.p.a. można bowiem uznać jego oczywiste niezastosowanie lub zastosowanie nieprawidłowe, jak również brak jakiejkolwiek aktywności...

III OSK 2363/22 - Wyrok NSA z 2023-11-22

. w przedmiocie wszczęcia postępowania I. uchyla punkt trzeci zaskarżonego wyroku i stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; II. odstępuje...
się bezczynności; w punkcie III stwierdził, że bezczynność Prezydenta Miasta K. miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; w punkcie IV zasądził od Prezydenta Miasta K. na rzecz...

I OSK 1317/16 - Wyrok NSA z 2017-03-01

użytkowania wieczystego w prawo własności w sposób przewlekły; przewlekłość nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; oddalając jednocześnie dalej idącą skargę...
z 2013r. poz. 267 ze zm.), dalej powoływanej jako 'K.p.a.', to w okolicznościach tej sprawy doszło do przewlekłości postępowania i to z rażącym naruszeniem prawa...

II OSK 891/13 - Wyrok NSA z 2013-09-03

postępowania miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i ewentualnym wymierzeniu grzywny stosownie do art. 149 § 2 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący...
I. stwierdził przewlekłość postępowania; w pkt II. stwierdził, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; w pkt III. wymierzył...

II OSK 2427/14 - Wyrok NSA z 2015-04-16

prowadzenie postępowania z rażącym naruszeniem prawa było uzależnione od zobowiązania organu administracyjnego do wydania tego aktu przez sąd administracyjny. Sam fakt wydania...
kontroli czy ta przewlekłość miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa., Dalej Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił kiedy mamy do czynienia z 'przewlekłością postępowania...

I OSK 705/19 - Wyrok NSA z 2020-03-13

: 1. wymierzył Prezydentowi Miasta [...] grzywnę w wysokości 1.500 zł, 2. stwierdził, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 3...
. - w terminie 30 dni od dnia zwrotu akt z prawomocnym orzeczeniem; 2. stwierdził, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. wymierzył organowi grzywnę...

I SAB/Wa 242/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-04

, że bezczynność Prezydenta W. miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Wnioskiem z dnia 30 kwietnia 1991 r. A. W., w imieniu spadkobierców po W. i F. W. wystąpił do Komisji...
ma także obowiązek stwierdzenia, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa., W ocenie Sądu skarga A. W. na bezczynność Prezydenta...

II SAB/Gl 14/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-31

miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2) zasądza od Prezydenta Miasta K. na rzecz skarżącej Spółki kwotę 580 (pięćset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania...
. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.) nie wynika, by stwierdzenie czy przewlekłe prowadzenie postępowania z rażącym naruszeniem prawa...

III OSK 2141/22 - Wyrok NSA z 2023-11-08

(pkt I), stwierdził, że organ dopuścił się bezczynności, a bezczynność ta nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt II), oddalił wniosek o przyznanie od organu...
, pkt. II zaskarżonego wyroku w części w jakiej sąd I instancji orzekł, iż bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa i pkt. III w całości. Zarzucił...
1   Następne >   +2   +5   +10   100