Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS X

II GSK 988/20 - Wyrok NSA z 2021-02-25

nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala wniosek o wymierzenie grzywny; 4. zasądza od A. Sp. z o.o. w K. na rzecz Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 360...
uprawomocnienia się wyroku, 2. stwierdził, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 3. wymierzył organowi grzywnę w wysokości 4.134,02 zł, a także 4. zasądził...

II GSK 827/20 - Wyrok NSA z 2020-11-27

, 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. oddala wniosek o wymierzenie grzywny, 4. zasądza od A. Sp. z o.o. w K. na rzecz...
p.p.s.a., zobowiązał organ do rozpoznania wniosku, stwierdzając, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i wymierzając organowi grzywnę...

VII SA/Wa 526/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-19

jedynie czy i do jakich naruszeń prawa doszło w postępowaniu zwykłym, a następnie ocenia czy naruszenia te miały charakter rażący., Następnie stwierdził, że wskazane...
rozstrzygnięcia. W ocenie organu słusznie przyjęto w, zaskarżonej decyzji, że nie każde naruszenie prawa procesowego może być kwalifikowane jako rażące. Przypisanie decyzji...

VII SA/Wa 527/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-19

, jak w postępowaniu odwoławczym. Ustala jedynie czy i do jakich naruszeń prawa doszło w postępowaniu zwykłym, a następnie ocenia czy naruszenia te miały charakter rażący...
., Jako nieuzasadniony organ ocenił również zarzut błędnej wykładni przepisów o obowiązkowym ubezpieczeniu społecznym pracowników. Rażące naruszenie prawa...

III SA/Wr 935/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-01-05

, jak również nie rozpoczyna się bieg terminu do wniesienia odwołania. Podniesiono także zarzut rażącego naruszenia prawa poprzez błędną interpretację znaczenia przepisu art. 84 u.s.u.s....
o przesłankę rażącego naruszenia prawa., Zdaniem Sądu, abstrahując w tym miejscu od kategoryzacji tego zarzutu w strukturze przesłanek nieważnościowych, trzeba jasno...

II GSK 1361/20 - Wyrok NSA z 2021-04-13

z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala wniosek o wymierzenie grzywny; 4. zasądza od Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rzecz J.G. spółki z o.o. z siedzibą w K. 480...
zażalenia uznając, że bezczynność ta miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, a ponadto wymierzył organowi grzywnę w wysokości 4134,02 zł i orzekł o zwrocie kosztów...

II GSK 1336/20 - Wyrok NSA z 2021-02-25

, która nie miała charakteru rażącego naruszenia prawa; 3. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu; 4. oddala wniosek o wymierzenie grzywny; 5...
terminu do wniesienia zażalenia oraz że bezczynność ta miała miejsce z rażącym naruszenie prawa, 2. wymierzył organowi grzywnę w wysokości 4.134,02 zł, a także 3. zasądził...

VII SA/Wa 528/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-11

i uchylił decyzje we własnym zakresie., Na tej podstawie pełnomocnik stwierdził, że zaskarżone decyzje zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa, a szczególności w wyniku...
prawa procesowego może być kwalifikowane jako rażące. Przypisanie decyzji wady nieważności w przypadku naruszenia przepisów proceduralnych dopuszczalne jest bowiem wyłącznie...

I SA/Bk 539/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-12-15

[...]. We wniosku skarżący wskazał na rażące naruszenie prawa, tj. art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. w związku z art. 31 zq ust. 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych...
. 1842 ze zm., dalej w skrócie: 'ustawa o COVID-19'). Nadmienił, że naruszenie prawa materialnego ma charakter rażący pomimo, iż opiera się o błędną wykładnię dokonaną...

I SA/Sz 422/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-10-26

w Szczecinie, który wyrokiem z 13 października 2021 r. sygn. akt I SA/Sz 554/21 oddalił skargę. Orzeczenie jest prawomocne., Organ wskazał, że rażące naruszenie prawa zachodzi...
lub w części. Rażące naruszenie prawa wystąpi w sytuacji oczywistej sprzeczności pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy a treścią przepisu, zestawieniem treści decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100