Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X

II SA/Wa 856/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-17

uiszczania odszkodowania za zajmowanie lokalu stanowi rażące naruszenie prawa., Ponadto organ stwierdził, że strona już w chwili podpisywania w dniu [...] czerwca 2006 r...
rażącego naruszenia prawa, a także rażącego naruszenia interesu społecznego zostało w tej sprawie wykazane. Tymczasem sąd administracyjny ma obowiązek w każdym przypadku...

I OSK 1636/11 - Wyrok NSA z 2012-04-05

. Oznacza to, że wydanie decyzji określającej w odmienny sposób obowiązek uiszczania odszkodowania za zajmowanie lokalu stanowi rażące naruszenie prawa., Organ odwoławczy wskazał...
obowiązku uiszczenia odszkodowania za jeden miesiąc, zamiast za dwadzieścia sześć miesięcy, byłoby nie tylko rażącym naruszeniem prawa, ale także rażącym naruszeniem interesu...

I SA 2272/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-05-27

wydana z rażącym naruszeniem prawa, I SA 2272/02, materialnego wówczas, gdy rozstrzygnięcie sprawy jest ewidentnie sprzeczne z wyraźnym i nie budzącym wątpliwości przepisem...
Prawo 1984r. z. 1, s.25)., Dyrektor Oddziału Rejonowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w ... analizując sprawę ocenił, że zachodzi tak rozumiane rażące naruszenie prawa...

I OSK 2592/15 - Wyrok NSA z 2016-12-14

. Skarżący stwierdził, że biorąc pod uwagę orzecznictwo sądowoadministracyjne w kwestii wykładni rażącego naruszenia prawa, w jego sprawie nie nastąpiło rażące naruszenie...
upatruje 'rażące naruszenie prawa'. Wymogu tego nie spełnia stwierdzenie, że 'zaskarżona decyzja organu I instancji w powyższym zakresie rażąco narusza zarówno prawo...

II SAB/Wa 887/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-21

, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Skarżący S. P. wnioskiem z dnia [...] listopada 2013 r. zwrócił się do Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej...
wersja decyzji z dnia [...] grudnia 1998 r. jest projektem tej decyzji, a druga wersja decyzji jest prawomocna, stwierdzenie bezczynności z rażącym naruszeniem prawa...

II SA/Wa 2279/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-14

rażące naruszenie prawa dające podstawę do wydania niekorzystnej dla niego decyzji, biorąc pod uwagę orzecznictwo sądowoadministracyjne w kwestii wykładni rażącego naruszenia...
upatruje 'rażące naruszenie prawa'. Wymogu tego nie spełnia stwierdzenie, że 'zaskarżona decyzja organu I instancji w powyższym zakresie rażąco narusza zarówno prawo...

III SA 2448/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-12-10

postanowienie, jak i poprzedzające je postanowienie organu I instancji wydane zostały z rażącym naruszeniem prawa., Przepis art. 113 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego...
wystawiony został w dniu [...] maja 2003 r.)., Jednakże zastosowanie w niniejszej sprawie art. 113 kodeksu postępowania administracyjnego stanowi z rażące naruszenie prawa...

I OSK 1171/11 - Wyrok NSA z 2011-12-21

I i II instancji, w tym konkretnym przypadku, nie noszą znamion rażącego naruszenia prawa, ponieważ stroną nie poniosła żadnych negatywnych skutków tych działań...
. Wskazane uchybienie art. 40 § 2 k.p.a., gdyby miało w sprawie miejsce, nie mogłoby zostać uznane w okolicznościach tej sprawy za rażące naruszenie prawa w rozumieniu art...

I OSK 2376/15 - Wyrok NSA z 2016-12-07

się, że rażące naruszenie prawa ma miejsce wtedy, gdy treść decyzji pozostaje w wyraźnej i oczywistej sprzeczności z treścią przepisu prawa i gdy charakter tego naruszenia powoduje...
nie można traktować takiego rozstrzygnięcia, które wynika z odmiennej interpretacji danej normy. Rażące naruszenie prawa jest bowiem z reguły wyrazem ewidentnego i jasno uchwytnego błędu...

I SA 2600/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-09-16

literatury przedmiotu decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa materialnego wówczas, gdy rozstrzygnięcie sprawy jest ewidentnie sprzeczne z wyraźnym i nie budzącym...
sprawę ocenił, że zachodzi tak rozumiane rażące naruszenie prawa w przypadku decyzji Dowódcy Garnizonu P. z dnia [...] maja 1991 r., udzielającej Z. C. zezwolenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   14