Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów X

II GSK 1804/12 - Wyrok NSA z 2014-02-17

, o którym wyżej mowa nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa; wymierzył Prezesowi UOKiK grzywnę w wysokości 32.000 zł oraz zasądził zwrot kosztów postępowania., Sąd I instancji...
, iż przewlekłe prowadzenie postępowania nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa, wymierzył Prezesowi UOKiK grzywnę w wysokości 32.000 zł, zasądził od Prezesa UOKiK na rzecz...

VI SA/Wa 2325/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-11

warunki z art. 268a Kpa stanowi rażące naruszenie prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 Kpa., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Zgodnie...
z zaistnieniem przesłanki rażącego naruszenia prawa (art. 156 § 1 pkt 2 Kpa - np. wyrok NSA z 30 czerwca 2010 r. sygn. akt I OSK 94/10, CBOSA, wyrok NSA z 10 maja 2019 r...

VI SA/Wa 1928/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-15

upoważnienia do podejmowania określonych decyzji spełniającego warunki z art. 268a kpa stanowi rażące naruszenie prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 kpa., Wojewódzki...
monitorowania, a zatem i podpisania skarżonej decyzji. Podpisanie decyzji przez tę osobę stanowiło w tej sytuacji, w ocenie Sądu, działanie z rażącym naruszeniem prawa...

II SAB/Wa 364/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-08

w rozpatrzeniu wniosku z dnia [...] czerwca 2017 r., 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. oddala wniosek o wymierzenie...
organowi; orzeczenie, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa; wymierzenie organowi grzywny na postawie art. 149 § 2...

II SAB/Wa 307/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-04

z aktami sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na rzecz...
nie powinny zostać dokonane. Powyższe kwestie mogą co najwyżej mieć znaczenie dla kwalifikacji bezczynności, jako posiadającej albo nieposiadającej cech rażącego naruszenia prawa...

VI SA/Wa 1628/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-04

z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) - zwanej...
działanie z rażącym naruszeniem prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. W orzecznictwie sądów administracyjnych nie ma sporu co do tego, że podpisanie decyzji...

VI SA/Wa 1741/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-23

Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Zaskarżona decyzja podlegała stwierdzeniu nieważności, albowiem została wydana z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu...
do podpisania zaskarżonej decyzji - możliwość tę wyraźnie wyłączono., Podpisanie decyzji przez tę osobę stanowiło w tej sytuacji działanie z rażącym naruszeniem prawa, o którym mowa...

VI SA/Wa 1351/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-28

), który stanowi, że: 'Jeżeli wyniki kontroli wykazały rażące naruszenie przepisów prawa przez przedsiębiorcę, można przeprowadzić powtórną kontrolę w tym samym zakresie...
twierdziła, iż ww. przesłanka nie wystąpiła w przedmiotowej sprawie, ponieważ wyniki pierwszej kontroli z dnia [...] lipca 2012 r. nie wykazały rażącego naruszenia prawa...

II SAB/Wa 534/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-20

z rażącym naruszeniem prawa;, - wymierzenie organowi grzywny na postawie art. 149 § 2 P.p.s.a., w maksymalnej wysokości określonej w art. 154 § 6 tej ustawy;, - zasądzenie...
, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa skarżący podniósł, że w świetle przedstawionych okoliczności sprawy przedłużenie terminu do załatwienia wniosku...

II SAB/Wa 283/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-01

właściwego ze względu na przyczynę odmowy., Sąd nie uwzględnił wniosku pełnomocnika Spółki o stwierdzenie, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa...
, bowiem organ dokonał błędnej oceny, że żądanie nie dotyczy informacji publicznej, ale nie można tego ocenić jako działanie z rażącym naruszeniem prawa., Z tych względów...
1   Następne >   +2   +5   10