Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Rady Ministrów X
  • Symbol

II OSK 2402/21 - Wyrok NSA z 2022-01-26

: [...], w punkcie III, stwierdził, że przewlekłość postępowania nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, w punkcie IV, oddalił skargę w pozostałym zakresie; zaś w punkcie...
miejsca z rażącym naruszeniem prawa. W ocenie Sądu, zwłoka organu powiatowego w rozpoznaniu przedmiotowej sprawy nie jest efektem jego zaniechań, które można zinterpretować...

II SAB/Wa 506/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-23

z rażącym naruszeniem prawa; 2. umarza postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w pozostałym zakresie; 3. zasądza od Szefa Biura Ochrony Rządu...
sąd stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Sąd, w przypadku, o którym mowa w § 1, może ponadto orzec...

III OSK 2528/21 - Wyrok NSA z 2022-11-16

, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt 3); w pozostałym zakresie oddalił skargę (pkt 4) oraz zasądził od organu na rzecz skarżącej zwrot...
art. 149 § 1a P.p.s.a. stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Organ, bowiem prowadził korespondencję ze skarżącą i prezentował...

II SAB/Wa 699/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-09

miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 2. przyznaje od Prezesa Rady Ministrów na rzecz skarżącego Związku [...] z siedzibą w W. sumę pieniężną w wysokości 2000 (słownie: dwa...
z rażącym naruszeniem prawa,, 3) zasądzenie od Prezesa Rady Ministrów na rzecz strony skarżącej sumę pieniężną w wysokości 2.000 złotych,, 4) rozpoznanie sprawy w trybie...

I OSK 1371/21 - Wyrok NSA z 2022-04-05

się do tego zarzutu dotyczącego naruszenia przepisów postępowania, które w ocenie skarżącej kasacyjnie stanowi rażące naruszenie prawa, należy mieć na względzie, że zgodność z prawem...
organom administracyjnym, którym - w momencie ich działania, a nie z obecnej perspektywy - niekiedy trudno w istocie postawić zarzut rażącego naruszenia prawa przy wydawaniu...

II SA/Wa 727/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-13

, że doszło do rażącego naruszenia prawa i innych naruszeń określonych w art. 156 § 1 kpa., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Zgodnie z treścią...
przez organ pierwszej instancji, w postępowaniu prowadzonym w trybie zwykłym, stanowi rażące naruszenie prawa, o jakim mowa w przepisie art. 156 § 1 pkt 2 kpa...

II SAB/Ol 80/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-10-10

Okręgowego w udzieleniu informacji publicznej 1) stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2) orzeka o niewymierzaniu organowi grzywny; 3) umarza...
, że bezczynność nie miała miejsca, z rażącym naruszeniem prawa oraz o niewymierzalnie grzywny organowi., W odpowiedzi na skargę, Prezes Sądu Okręgowego wniósł o umorzenie...

II SAB/Wa 510/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-26

orzekania w przedmiocie stwierdzenia, czy w sprawie miała miejsce bezczynność i czy miała ona miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Sąd bowiem, na podstawie art. 149 § 1...
, jako posiadającej albo nieposiadającej cech rażącego naruszenia prawa., W okolicznościach niniejszej sprawy zauważyć również należy, iż obecna treść art. 149 § 1 p.p.s.a....

II SAB/Wa 70/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-30

stowarzyszenia Związek [...] z dnia [...] września 2019 r.; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala skargę w pozostałym...
; bezczynność organu w przedmiotowej sprawie, biorąc pod uwagę powyżej opisane okoliczności, kwalifikuje się więc jako rażące naruszenie prawa,, - żądana suma pieniężna...

II SAB/Wa 808/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-25

2019 r.; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Prezesa Rady Ministrów na rzecz B. W. kwotę 100 (słownie: sto...
. stwierdzenie, że Prezes Rady Ministrów dopuścił się bezczynności;, 2. stwierdzenie, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, 3. zobowiązanie organu...
1   Następne >   +2   +5   +10   24