Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia X

VI SAB/Wa 13/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-06

miesiąca od dnia zwrotu akt administracyjnych organowi; 2. stwierdza, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. przyznaje od Prezesa Narodowego...
dopuścił się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa oraz o zasadzenie na rzecz Skarżącej w trybie art. 149 § 2 p.p.s.a. sumy pieniężnej w wysokości prawem...

VI SAB/Wa 66/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-06

miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do rozpoznania odwołania od decyzji...
się bezczynności;, 2) stwierdzenie, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, 3) zobowiązanie organu do wydania decyzji w przedmiocie odwołania...

VI SA/Wa 1226/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-18

rażące naruszenie prawa poprzez przyjęcie w sposób oczywiście sprzeczny z obowiązującym prawem, że w dniu wydania kwestionowanej decyzji czyli w dniu [...] listopada 2005...
prawa zachodzi w przypadku naruszenia przepisu niepozostawiającego wątpliwości co do jego bezpośredniego rozumienia. Rażące to oczywiste, wyraźne, bezsporne naruszenie prawa...

II GSK 1061/08 - Wyrok NSA z 2009-09-08

, iż decyzja z dnia [...] lipca 2003 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., Skargę na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu...
wyjaśnił, że przesłanka rażącego naruszenia prawa, wymieniona w pkt. 2 powyższego przepisu zostaje ziszczona dopiero wówczas, gdy proste zestawienie treści rozstrzygnięcia...

VI SAB/Wa 38/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-12

doręczenia akt organowi, stwierdzenie, że Prezes Funduszu dopuścił się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa, przyznanie od Prezesa NFZ na rzecz skarżącego sumy...
sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa a także poinformowanie jej o przyczynach zwłoki i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie...

VI SAB/Wa 39/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-17

w terminie czternastu dni od daty doręczenia akt organowi, stwierdzenie, że Prezes Funduszu dopuścił się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa, przyznanie od Prezesa...
do pilnego rozpatrzenia sprawy oraz stwierdzenie, że niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa a także poinformowanie jej o przyczynach...

VI SAB/Wa 31/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-02

2016 r. dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia; 2. stwierdza, że bezczynność ta miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. umarza...
w terminie 14 dni od doręczenia organowi odpisu wyroku,, 2 stwierdzenie, że bezczynność organu miała niejsce z rażącym naruszeniem prawa,, 3 przyznanie od organu na rzecz...

VI SAB/Wa 10/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-02

poprzez wydanie decyzji w terminie 14 dni od doręczenia organowi odpisu wyroku,, 2 stwierdzenie, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa,, 3 przyznanie...
bezczynności organu - Prezesa Funduszu jest nieuzasadniony, w szczególności nieuprawnione jest twierdzenie, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa...

II GSK 2756/15 - Wyrok NSA z 2017-07-12

. Za podstawę takiego rozstrzygnięcia wskazano rażące naruszenie prawa w związku ze stwierdzeniem przez inny organ administracji - Zakład Ubezpieczeń Społecznych...
ubezpieczenia zdrowotnego skarżącego. Za podstawę takiego rozstrzygnięcia wskazano rażące naruszenie prawa, w związku ze stwierdzeniem przez inny organ administracji - ZUS...

VI SAB/Wa 6/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-21

majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. z 2011 r. nr 34, poz. 173), zawiera w § 1 zdanie drugie, w którym mowa o jednoczesnym stwierdzeniu...
przez sąd, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Wynika z tego, że uwzględnienie skargi na podstawie art. 149...
1   Następne >   +2   +5   +10   77