Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Banku Polskiego X

II SAB/Wa 122/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-18

organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Prezesa Narodowego Banku Polskiego na rzecz skarżącej J. P. kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) tytułem...
., Jednocześnie, sąd stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (vide: art. 149 § 1a P.p.s.a....

II SAB/Wa 62/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-12

z aktami sprawy, a także o stwierdzenie, że organ dopuścił się bezczynności, oraz że miała ona miejsce z rażącym naruszeniem prawa i wymierzenie organowi grzywny...
się do zarzutu bezczynności organu, podał, że bezczynność ta ma miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Biorąc pod uwagę fakt, że organ udostępnia informację publiczną innym...

II SAB/Wa 70/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-17

nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Prezesa Narodowego Banku Polskiego na rzecz K.B. kwotę 597 zł (pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych), tytułem...
lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1a p.p.s.a.)., Przedstawione okoliczności faktyczne i przepisy prawne uzasadniają...

III OSK 1809/21 - Wyrok NSA z 2022-09-20

miejsca z rażącym naruszeniem prawa; zasądził od Prezesa NBP na rzecz skarżącego kwotę 100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania., Wyrok ten zapadł w następujących...
; stwierdził, że bezczynność Prezesa NBP nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; zasądził od Prezesa NBP na rzecz skarżącego kwotę 100 zł tytułem zwrotu kosztów...

II GSK 24/07 - Wyrok NSA z 2007-07-05

nieważności decyzji Prezesa NBP z 22 marca 2006 r., 30 marca 2004 r., 14 listopada 2003 r. i z 1979 r., i wskazał, że wydane one zostały z rażącym naruszeniem prawa. W uzasadnieniu...
NBP wnikliwe przeanalizował i zbadał zarzut wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa, a następnie uznał go za bezzasadny., W toku prowadzonego postępowania...

II SAB/Wa 896/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-26

. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Pismem z dnia [...] lutego 2014 r. W. S. zwrócił się do Archiwum Narodowego Banku Polskiego...
naruszenia prawa, ponieważ podejmował on czynności wobec W. S. i Rzecznika Praw Obywatelskich, a jej źródła należy się raczej dopatrywać w niedokładnej interpretacji...

VI SA/Wa 1029/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-07-20

., i wskazał, że wydane one zostały z rażącym naruszeniem prawa. W uzasadnieniu wskazał, że w 1979r. na mocy decyzji Prezesa NBP jego oszczędności zgromadzone na rachunku bankowym...
dostosowanie powstałego bezprawnie stanu faktycznego do przepisów ustawy dewizowej i rozporządzenia. Takie działania świadczą o rażącym naruszeniu prawa przez Prezesa...

II SAB/Wa 123/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-21

miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1a p.p.s.a.)., Przedstawione okoliczności faktyczne i przepisy prawne uzasadniają, w ocenie Sądu, uznanie bezzasadności...
naruszenia prawa oraz wykazywania, że złożone zostało ponaglenie w trybie, o którym mowa w art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...

II SAB/Wa 79/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-15

., w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy, 2. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. zasądza...
podstaw w obowiązujących przepisach prawa., Pełnomocnik organu podniósł m. in., iż za informację publiczną, która podlega udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie...

I OSK 1258/16 - Wyrok NSA z 2018-01-31

organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa., Wyrok ten zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Pismem z dnia 14 lutego 2014 r. W. S. zwrócił...
Prezesa Narodowego Banku Polskiego rażącego naruszenia prawa. Wskazał, że organ podejmował czynności wobec W. S. i Rzecznika Praw Obywatelskich, a jej źródła należy...
1   Następne >   3