Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego X

I ONP 2/18 - Wyrok NSA z 2018-06-14

przyjęcia, że decyzja z [...] marca 1950 r. o przywróceniu terminu została wydana z rażącym naruszeniem prawa, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że zarzut...
, że organ stwierdza nieważność decyzji, która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, zawiera jedną z przesłanek ustawowych stwierdzenia...

II SAB/Wa 320/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-14

. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala wniosek o wymierzenie grzywny. Stowarzyszenie [...] w dniu 13 maja 2016 r., złożyło...
miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i wymierzenie grzywny., W uzasadnieniu skargi podano, że Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, mającą status organizacji...

II SAB/Wa 674/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-04

, że bezczynność Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego na rzecz...
też do przekonania, iż nieudzielenie wnioskodawcy w ustawowym terminie odpowiedzi na zgłoszone żądanie, nie jawiło się jako bezczynność mająca cechy rażącego naruszenia...

I ONP 7/14 - Postanowienie NSA z 2015-07-22

. Podniósł, że zwolnienie go ze służby nastąpiło wyłącznie z uwagi na jego wiek, będące aktem dyskryminacji, co stanowi rażące naruszenie prawa unijnego., Naczelny Sąd...
, którego skarga dotyczy. Wymóg ten dotyczy również przypadku wskazanego w art. 285a § 3 P.p.s.a. (rażące naruszenie prawa Unii Europejskiej), na podstawie którego wniesiono...

I OSK 581/07 - Wyrok NSA z 2008-02-05

również zostać zastosowany w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. z powodu wydania postanowienia z rażącym naruszeniem prawa. Sąd nie dostrzegł (co mogło wynikać z zarzucanego wyżej...
domaga się stwierdzenia nieważności postanowienia w powodu wydania go z rażącym naruszeniem prawa, a organ stwierdza nieważność postanowienia z powodu wydania...

I ONP 5/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-17

Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2010/C/83/02) poprzez rażące naruszenie prawa dostępu do sądu, polegające...
, z wyjątkiem gdy niezgodność z prawem wynika z rażącego naruszenia prawa Unii Europejskiej. Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego traktuje się jak orzeczenia wydane...

I OSK 2860/16 - Wyrok NSA z 2018-10-23

stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, w punkcie trzecim oddalił wniosek o wymierzenie organowi grzywny., Wyrok ten zapadł...
z rażącym naruszeniem prawa oraz wymierzenia grzywny., W odpowiedzi na skargę Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego wniósł o jej oddalenie jako niezasadnej wskazując...

II SAB/Wa 700/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-31

o:, - zobowiązanie organu do udostępnienia żądanej informacji,, - stwierdzenie, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa,, - wymierzenie grzywny., Wskazała...
Administracyjny w Warszawie zobowiązał organ do rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia (w pkt 1), stwierdzając ze bezczynność w sprawie nie miała miejsca z rażącym naruszeniem...

I ONP 6/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-20

Naczelnego Sądu Administracyjnego skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem nie przysługuje, z wyjątkiem gdy niezgodność z prawem wynika z rażącego naruszenia prawa Unii...
. Zarzut ten nie wskazuje jednak, że niezgodność z prawem wynika z rażącego naruszenia norm prawa Unii Europejskiej, albowiem niewystarczające jest przytoczenie...

I OSK 1022/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-18

przesądził, że brak uwzględnienia skargi w całości oznacza, że akt taki obarczony jest wadą rażącego naruszenia prawa, o jakim mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. i podlega...
naruszenie prawa polegające na utrzymaniu w mocy postanowienia dotkniętego wadą nieważności z powodu podpisania go przez osobę do tego nieuprawnioną, niedostrzeżenie...
1   Następne >   +2   +5   10