Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego X

III SA/Wa 1384/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-09-20

do stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej w wyniku rażącego naruszenia prawa stanowi art. 156 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. W dotychczasowym...
orzecznictwie sądowym oraz w poglądach doktryny przyjmuje się, że rażące naruszenie prawa następuje wtedy, gdy treść decyzji pozostaje w wyraźnej i oczywistej sprzeczności z treścią...

III SA/Wa 1634/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-09-16

do stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej w wyniku rażącego naruszenia prawa stanowi art. 156 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. W dotychczasowym...
orzecznictwie sądowym oraz w poglądach doktryny przyjmuje się, że rażące naruszenie prawa następuje wtedy, gdy treść decyzji pozostaje w wyraźnej i oczywistej sprzeczności...

III SA/Wa 372/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-15

w sposób rażący narusza bowiem przepis procedury administracyjnej., Podstawę prawną do stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej wskutek rażącego naruszenia prawa stanowi...
jako k.p.a. W orzecznictwie sądowym oraz w literaturze przyjmuje się, że rażące naruszenie prawa następuje wtedy, gdy treść decyzji pozostaje w wyraźnej i oczywistej...

III SA/Wa 392/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-19

do stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej wskutek rażącego naruszenia prawa stanowi art. 156 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...
, ale o przekroczenie prawa w sposób oczywisty, jasny i bezsporny. Innymi słowy, rażące naruszenie prawa występuje w sytuacji, gdy orzeczenie wydane przez organ w sposób ewidentny...

III SA/Wa 294/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-24

procedury administracyjnej., Podstawę prawną do stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej wskutek rażącego naruszenia prawa stanowi art. 156 § 1 pkt 2 ustawy z dnia...
oraz w literaturze przyjmuje się, że rażące naruszenie prawa następuje wtedy, gdy treść decyzji pozostaje w wyraźnej i oczywistej sprzeczności z treścią przepisu prawa...

V SA/Wa 278/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-28

przez ten organ decyzji nieprzewidzianej w tym przepisie stanowi rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej (por. S. Babiarz, B. Dauter, B...
że to uczynił., Działając na mocy art. 135 p.p.s.a. Sąd uznał za konieczne stwierdzenie nieważności decyzji wydanej w pierwszej instancji, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa...

II SAB/Wa 20/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-10

postępowania, 2. stwierdza, iż bezczynność nie nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa, 3. przyznaje ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz...
nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa;, - wymierzenia organowi grzywny. W uzasadnieniu skargi twierdził, iż żądane dokumenty stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 6...

I SA/Bk 822/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-08-31

, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa., Z tzw. uprawnienia autokontrolnego...
naruszeniem prawa, to skutkuje bezprzedmiotowością postępowania, bowiem ustał byt prawny przedmiotu zaskarżenia., Stosownie do treści art. 161 § 1 pkt 3 przywołanej ustawy...

I SA/Bk 206/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-05-09

miało miejsce działanie bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa, to postępowanie sądowe stało się bezprzedmiotowe, bowiem ustał byt prawny przedmiotu...
naruszeniem prawa., Z tzw. uprawnienia autokontrolnego skorzystał w tej sprawie organ i decyzją z dnia [...] marca 2018 r. uchylił zaskarżoną do Sądu decyzję z dnia...

V SA/Wa 1733/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-18

, iż decyzja Prezesa KRUS z dnia [...] marca 2007 r. wydana została z rażącym naruszeniem prawa., Ponadto wskazać należy, iż w uzasadnieniu decyzji organu II instancji...
uzasadnienia podjętej decyzji, w ocenie tutejszego Sądu stanowi rażące naruszenie prawa. Wskazać tutaj należy, iż o uznaniu czy miało miejsce rażące naruszenie prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   18