Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Instytutu Pamięci Narodowej X

IV SA/Wa 862/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-19

pełnomocnik strony wskazał, że wykładnia art. 4 ust. 2 ustawy o kombatantach jest rażąco błędna, co doprowadziło do wydania decyzji nr [...] z rażącym naruszeniem prawa...
nr [...] z dnia [...] października 2006 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa, co uzasadnia złożenie wniosku o stwierdzenie jej nieważności. Postanowieniem...

IV SA/Wa 863/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-06

wynarodowienia, jako wydanych z rażącym naruszeniem prawa. W uzasadnieniu ww. wniosku wskazano, że zastosowana przez organ błędna wykładania art. 4 ust. 2 ustawy...
o kombatantach doprowadziła do wydania decyzji nr [...] i nr [...] z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 kpa. W ocenie strony, J. K. jako dziecko...

II SAB/Wa 112/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-02

. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 2. umarza postępowanie w pozostałym zakresie, 3. zasądza od Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji...
sąd stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa., Zgodnie z art. 13 ust. 1 Uddip udostępnienie informacji...

IV SA/Wa 2603/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-19

, a później była traktowana w sposób okrutny i nieludzki, była bita i torturowana. Organ podniósł, że strona zarzucając rażące naruszenie prawa powinna jednak wskazać...
na te przepisy prawa, które zostały w sposób rażący naruszone przez organ wydający decyzję administracyjną, nie zaś na naruszenia spowodowane przez organy bezpieczeństwa...

IV SA/Wa 875/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-21

nr [...] z dnia [...] marca 2011 r została wydana z rażącym naruszeniem prawa, co uzasadnia złożenie wniosku o stwierdzenie jej nieważności., II.3.2. Wskazaną na wstępie...
, że podstawą stwierdzenia nieważności decyzji z powodu rażącego naruszenia prawa jest stwierdzenie, że decyzja ta pozostaje w oczywistej sprzeczności z treścią przepisu...

II SAB/Wa 807/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-28

Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Prezesa Instytutu...
, orzeczenia czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz o zasądzenie kosztów postępowania., Skarżący...

IV SA/Wa 1280/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-25

przy tym, że pod podjęciem rażącego naruszenia prawa ujmuje się sytuację, w której bez żadnej wątpliwości można stwierdzić, że naruszono prawo, a więc sytuację...
administracji publicznej obowiązek nie tylko stwierdzenia niewątpliwego naruszenia prawa, ale zarazem wykazania, że było to rażące naruszenie prawa. Postępowanie...

II SAB/Wa 286/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-19

się bezczynności, 2. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. oddala skargę w pozostałym zakresie, 4. zasądza od Dyrektora Oddziału...
do załatwienia sprawy., W związku z powyższym wniósł o zobowiązanie organu do rozpoznania sprawy, stwierdzenia rażącego naruszenia prawa, ukarania dyscyplinarnego pracownika winnego...

II SAB/Wa 527/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-29

miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 2. oddala skargę w części dotyczącej wymierzenia organowi grzywny; 3. umarza postępowanie w pozostałym zakresie; 4. zasądza od Prezesa...
nie zajął stanowiska w sprawie. Natomiast w piśmie z dnia 6 października 2015 r. wniósł o uznanie, że organ pozostawał w bezczynności z rażącym naruszeniem prawa i wymierzenie...

V SA/Wa 1454/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-02

też właściwie doręczona skarżącej z odpowiednim pouczeniem. Nie można się też dopatrzeć rażącego naruszenia prawa przy wydaniu decyzji. Decyzja była skierowana do właściwej osoby...
została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,, 3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,, 4) została skierowana do osoby...
1   Następne >   +2   +5   7