Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Gminnej Spółki X

II SAB/Ol 33/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-07-14

informacji publicznej I. umarza postępowanie w zakresie bezczynności organu; II. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III...
przez organ rozstrzygnięcia w sprawie oraz ustalenia, czy bezczynność organu nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa., Powołany przepis art. 149 w aktualnym brzmieniu zawiera...

II SAB/Ke 17/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-05-28

wraz z uzasadnieniem; II. stwierdza, że bezczynność Prezesa Zarządu [...] S.A. z siedzibą w K. nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. oddala wniosek...
, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, Sąd miał na uwadze okoliczność, iż informacja żądana przez skarżącego we wniosku z 28 grudnia 2014 r...

II SAB/Ke 25/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-06-09

miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. oddala wniosek o wymierzenie Prezesowi Zarządu [...] S.A. z siedzibą w K. grzywny; IV. zasądza od Prezesa Zarządu [...] S.A....
za uzasadnioną orzekając jak w pkt I sentencji wyroku na podstawie art. 149 § 1 p.p.s.a., Orzekając w pkt II, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa...