Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Głównego Urzędu Miar X

II GSK 876/08 - Wyrok NSA z 2009-04-23

z dnia [...] grudnia 2007 r. zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa., Zdaniem Sądu I instancji, Prezes Głównego Urzędu Miar dopuścił się 'rażącej obrazy' przepisu art...
uznania nadpłaty na § 9 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opłat stanowiło rażące naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 5 Prawa o miarach, skutkujące stwierdzeniem nieważności...

VI SA/Wa 1380/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-11

wydane z rażącym naruszeniem prawa., Zdaniem Sądu I instancji, organ dopuścił się 'rażącej obrazy' przepisu, art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo...
, że oparcie decyzji odmawiających uznania nadpłaty na, § 9 Rozporządzenia, stanowiło rażące naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 5 Prawa, o miarach, skutkujące stwierdzeniem...

VI SA/Wa 1755/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-19

wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa., W dotychczasowym orzecznictwie sądowym oraz w doktrynie przyjmuje się, że rażące naruszenie prawa (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a....
nie może być akceptowana jako akt wydany przez organ praworządnego państwa. Rażące naruszenie prawa jest bowiem z reguły wyrazem ewidentnego i jasno uchwytnego błędu...

VI SA/Wa 1749/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-14

nieważności decyzji jest wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa., W dotychczasowym orzecznictwie sądowym oraz w doktrynie przyjmuje się, że rażące naruszenie prawa...
powoduje, że owa decyzja nie może być akceptowana jako akt wydany przez organ praworządnego państwa. Rażące naruszenie prawa jest bowiem z reguły wyrazem ewidentnego i jasno...

II GSK 802/11 - Wyrok NSA z 2012-06-26

ustawowej, nie było równoznaczne z rażącym naruszeniem prawa. Podkreślenia wymagało, iż organy administracji publicznej nie dysponowały żadnymi możliwościami pozwalającymi...
kwalifikować jako rażące naruszenie prawa. Dla przyjęcia, że naruszenie ma charakter rażący niezbędne jest stwierdzenie jego oczywistości i niedwuznaczności, przy prostym...

VI SA/Wa 1751/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-17

. wydana została z rażącym naruszeniem prawa., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo...
z rażącym naruszeniem prawa., Stwierdzenie nieważności decyzji jest wyjątkiem od ogólnej zasady trwałości decyzji ostatecznych z art. 16 § 1, może mieć ono miejsce tylko wtedy...

VI SA/Wa 1757/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-23

niż ustalony w przepisach, na podstawie których decyzja pierwotna została wydana, powoduje, że decyzja z dnia [...] lutego 2003 r. wydana została z rażącym naruszeniem prawa...
, że decyzja z dnia [...] lutego 2003 r. wydana została z rażącym naruszeniem prawa., W ocenie sądu stwierdzenie nieważności decyzji jest wyjątkiem od ogólnej zasady trwałości...

VI SA/Wa 1752/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-14

, na podstawie których decyzja pierwotna została wydana, powoduje, że decyzja z dnia [...] lutego 2003 r. wydana została z rażącym naruszeniem prawa., Wojewódzki Sąd...
, że decyzja z dnia [...] lutego 2003 r. wydana została z rażącym naruszeniem prawa., Stwierdzenie nieważności decyzji jest wyjątkiem od ogólnej zasady trwałości decyzji...

VI SA/Wa 1756/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-17

[...] lutego 2003 r. wydana została z rażącym naruszeniem prawa., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca...
została z rażącym naruszeniem prawa., Stwierdzenie nieważności decyzji jest wyjątkiem od ogólnej zasady trwałości decyzji ostatecznych z art. 16 § 1, może mieć ono miejsce...

VI SA/Wa 1694/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-15

RP. Zatem decyzja z dnia [...] października 2006 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa., W związku z powyższym żądaniem, Prezes Głównego Urzędu Miar wydał decyzję...
poza zakres delegacji ustawowej określonej w art. 17 ust. 12 ustawy o systemie tachografów cyfrowych., Organ II instancji uznał, że rażące naruszenie prawa zachodzi wówczas...
1   Następne >   +2   +5   7