Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Rynku Rolnego X

V SA/Wa 829/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-22

zaskarżonej decyzji i decyzji ją poprzedzającej bez podstawy prawnej i z rażącym naruszeniem prawa,, 2. naruszenie przepisów prawa materialnego:, - § 4 i § 6 rozporządzenia...
, ewentualnie o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji z uwagi na wydanie tej decyzji bez podstawy prawnej i z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu skargi pokreślono...

II GNP 2/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-21

rażącego naruszenia prawa Unii Europejskiej., Na podstawie art. 285 d p.p.s.a. skarżący powyższemu wyrokowi zarzucił naruszenie przepisów prawa Unii Europejskiej - przepisów...
znajdowały się produkty przedstawione na zdjęciach, znajdujących się w aktach sprawy, pomimo braku posiadania wiedzy specjalnej w tym zakresie. Rażące naruszenie ww. normy prawa...

II SAB/Wa 367/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-22

postępowania; 2. stwierdza, że bezczynność organu w zakresie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza...
nie stwierdził, że bezczynność w załatwieniu wniosku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa przede wszystkim z tego powodu, że brak jest pewności co do tego, że organ...

V SA/Wa 451/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-17

odwołania wadliwie sporządzonego - bez zastosowania treści art. 64 § 2 kpa stanowi kolejny przykład rażącego naruszenia prawa., VIII. Organ II instancji - z przyczyn...
braku dokonania jakichkolwiek ustaleń faktycznych, co pozwala uznać, iż kontrolę sprawowano pobieżnie, co także stanowi rażące naruszenie prawa., IX. Za istotne uchybienie...

V SA/Wa 386/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-28

która objęta jest rozstrzygnięciem, co jest uchybieniem sprowadzającym się do rażącego naruszenia prawa., VII. Po wydaniu decyzji przez Organ I instancji dołączono do akt...
- w uzasadnieniu decyzji Organu II instancji tych dowodów się nie dostrzega i nie ocenia, co stanowi rażące naruszenie prawa., Jeżeli weźmie się pod uwagę te dokumenty...

V SAB/Wa 12/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-06

miejsce z rażącym naruszeniem prawa., Ponieważ w niniejszej sprawie nie stwierdzono zaistnienia bezczynności po stronie organów, zacytowany przepis nie znajduje zastosowania...
naruszeniem prawa., Przenosząc powyższe na grunt rozpoznawanej sprawy, Sąd stwierdza, iż nie doszło do bezczynności czy zwłoki w załatwianiu trzech wniosków Skarżącego...

V SA/Wa 937/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-03

, podnosząc, iż decyzja ta jest wadliwa w sposób ją dyskwalifikujący, jako wydana z rażącym naruszeniem prawa. W razie zaś jej egzekucji przed wydaniem prawomocnego...
, w sprawie zakończonej wydaniem prawidłowo, zgodnie z prawem 'pierwotnej' decyzji ostatecznej. Taka sytuacja wymagać będzie wszczęcia odrębnego postępowania, zmierzającego...

V SA/Wa 1081/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-29

, iż decyzja ta jest wadliwa w sposób ją dyskwalifikujący, jako wydana z rażącym naruszeniem prawa. W razie zaś jej egzekucji przed wydaniem prawomocnego orzeczenia...
zakończonej wydaniem prawidłowo, zgodnie z prawem 'pierwotnej' decyzji ostatecznej. Taka sytuacja wymagać będzie wszczęcia odrębnego postępowania, zmierzającego...

V SA/Wa 1564/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-22

się rażącego naruszenia art. art.151 § 1 pkt. 2 k.p.a. w zw. z art. 138 § 1 pkt. 1 i 2 k.p.a. w rozumieniu art. 156 § 1 pkt.2 k.p.a. Jest to jednocześnie rażące naruszenie prawa...
i pomimo oceny rażącego naruszenia prawa przez zaskarżoną decyzję, zamiast stwierdzić jej nieważność, orzekł o jej uchyleniu. Zatem formalnie w podstawie orzekania Sądu znalazł...

IV SA/Wa 669/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-30

bowiem odwołania wniesionego z uchybieniem terminu, który nie został przywrócony, stanowi rażące naruszenie prawa. Prawidłowo zatem Prezes Agencji Rynku Rolnego zbadał...
się naruszenia prawa, a zaskarżone postanowienie nie narusza prawa - Sąd opierając się na art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...
1   Następne >   +2   6