Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych X

I OSK 3918/18 - Wyrok NSA z 2020-02-06

o Niepełnosprawności dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania, w punkcie III. stwierdził, że przewlekłość miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, w punkcie...
w przewlekłości, mającej miejsce z rażącym naruszeniem prawa z uwagi na jej długość trwania (pkt 2. i 3. sentencji). Sąd działając z urzędu, przyznał skarżącej od Powiatowego...

I OZ 1072/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-13

postępowania; przewlekłość miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; przyznano od Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz A. P. sumę...
w zaskarżonym postanowieniu., W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie znajduje zatem uzasadnienia zarzut sformułowany w zażaleniu, dotyczący naruszenia prawa...