Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów X

II SA/Ol 689/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-06-11

naruszeniem prawa, a także zażądał kasacji wyroków w sprawach o sygn. akt II SA/Ol 424/16, II SA/Ol 950/16 oraz II SA/Ol 689/17 jako wydanych z rażącym naruszeniem prawa...
, wydanej z rażącym naruszeniem prawa., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:, Stosownie do art. 194 § 1 w zw. z art. 198 ustawy z dnia 30 sierpnia...

II SA/Wa 1080/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-08

orzeczenia; stanowi to rażące naruszenie prawa,, - § 25 ust. 6 rozporządzenia o postępowaniu dyscyplinarnym, poprzez niekompletność uzasadnienia - brak wyjaśnienia...
dla uznania że doszło do rażącego naruszenia prawa (wywody skargi). Samo rozstrzygnięcie podpisali bowiem wszyscy członkowie komisji, a wadliwość aktu wiąże się w istocie...

II SA/Ol 689/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-10-29

wydane zostało z rażącym naruszeniem prawa. Wskazał, że zażalenie to jest skuteczne, gdyż otrzymał on rzekomą pomoc prawną ustanowioną przez nieetycznych sędziów WSA...
karną i etyczną w Polsce. Wniósł o niezwłoczne usunięcie zarządzenia wydanego z rażącym naruszeniem prawa przez anonimowego sędziego WSA w O. w dniu 28 maja 2018r...

II SA/Ol 689/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-10-18

października 2018 r. skarżący wniósł zażalenie na zarządzenie z dnia 6 września 2018 r., zarzucając, że zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa., Wojewódzki Sąd...
naruszeniem prawa., Postanowieniem z dnia 16 sierpnia 2018 r. Sąd oddalił wniosek o wyłączenie sędziów., W dniu 27 sierpnia 2018 r. ustanowiony w sprawie radca prawny złożył...

II SA/Ol 689/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-08-16

minimalnej ochrony praw. Zarzucił, że wyrok wydany został z rażącym naruszeniem prawa., W dniu 16 lipca 2018 r. sędziowie: A. M., B. J. oraz w dniu 30 lipca 2018 r. sędzia M. G...
nieetyczności. Skarżący zarzuca sędziom nieetyczność, gdyż nie zgadza się z argumentacją wydanego wyroku. Uważa, że wyrok wydany został z rażącym naruszeniem prawa...

I OSK 4344/18 - Wyrok NSA z 2019-11-20

prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi; II. stwierdził, że bezczynność Prezesa Koła Łowieckiego [...] nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. oddalił...
do udostępnienia informacji nie miała charakteru rażącego naruszenia prawa. W ocenie Sądu podmiot ten nie rozpoznał wniosku strony w sposób przewidziany przepisami ustawy...

II SA/Ol 689/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-04-09

pocztowego) skarżący wniósł zażalenie na zarządzenie z dnia 11 lutego 2019r. podnosząc, iż zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa, a ponadto zażądał odrzucenia wadliwej...
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, dalej jako: p.p.s.a.) zażalenie przysługuje...

I OSK 383/12 - Wyrok NSA z 2012-06-01

się przez organ orzekający rażącego naruszenia prawa i naruszenia przepisów prawa uniemożliwiając lub utrudniając obwinionej korzystania z prawa do obrony., Z uwagi...
[...] marca 2010 r. (które wpłynęło dnia 18 marca 2010 r.) jako skargi do WSA - Komisja nie przesłała skargi do sądu. Skarżąca podniosła także rażące naruszenie prawa...

IV SA/Gl 170/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-09-01

dla siebie i rodziny., W zakreślonym terminie skarżący wniósł sprzeciw z dnia [...] od powyższego postanowienia, w którym zarzucił rażące naruszenie prawa oraz rażące...
. W tym zakresie stwierdził, że żądanie od niego tych informacji 'stanowi nadużycie prawa i rażące przekroczenie (...) uprawnień, albowiem rodzice nie byli i nie są stroną...

II SA/Ol 196/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-07-23

została z rażącym naruszeniem prawa dającym podstawę do wznowienia postępowania, które to naruszenie polegało na tym, że przy wydawaniu zaskarżonej decyzji brała udział...
obowiązany jest uchylić zaskarżoną decyzję, bądź postanowienie między innymi w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania...
1   Następne >   2