Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Skarbowego X

II FSK 877/19 - Wyrok NSA z 2019-06-14

doszło blisko pięć miesięcy po złożeniu korekty zeznania podatkowego, bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 149 § 1a ustawy z dnia...
Skarbowego w B. wniósł o jego uchylenie w części odnoszącej się do stwierdzenia, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i przekazanie sprawy do ponownego...

III SA/Wa 1672/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-17

., W rozstrzygnięciu DIAS odmówił stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej z dnia [...] kwietnia 2017 r. wskazując, iż nie została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Zatem...
[...] kwietnia 2017 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa, bowiem Strona wypełniła warunki zwolnienia z tzw. 'ulgi meldunkowej' składając w terminie ustawowym...

I FSK 845/20 - Wyrok NSA z 2020-09-01

miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. zobowiązał Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego W. do zakończenia postępowania podatkowego w terminie miesiąca od dnia doręczenia...
i przewlekłość ta miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Jednocześnie jednak organowi podatkowemu nie można skutecznie zarzucić bezczynności., Sąd zauważył, że w sprawie...

I FSK 2375/21 - Wyrok NSA z 2022-01-28

doręczenia organowi akt administracyjnych wraz z odpisem prawomocnego wyroku; 3. stwierdził, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 4. przyznał...
prawa procesowego, tj.:, 1) art. 149 § 1a p.p.s.a. poprzez przyjęcie, że bezczynność NUS miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, podczas gdy w niniejszej sprawie...

I SAB/Bk 14/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-01-30

miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 3. umarza postępowanie sądowe w zakresie zobowiązania organu do zwrotu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 rok, 4...
dokonany najpóźniej dnia [...] października 2018 r., Zdaniem Skarżącej, Organ poprzez brak jakiegokolwiek działania dopuścił się rażącego naruszenia prawa. Na skutek...

III SAB/Wa 21/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-16

, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. zasądzić od Naczelnika Urzędu Skarbowego W. na rzecz K. K. kwotę 597 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych...
nie miała charakteru rażącego naruszenia prawa., Zgodnie z przytoczonymi powyżej przepisami, NUS winien był sprawę załatwić niezwłocznie, gdyż wydanie postanowienia...

I FSK 811/20 - Wyrok NSA z 2020-08-04

. stwierdził, że przewlekłość miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, w pkt 3. zobowiązał Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego W. do zakończenia postępowania podatkowego...
podatkowego. Okoliczności te przemawiały za oceną, ze przewlekłość miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Ponadto zasądzenie od organu określonej sumy pieniężnej ma na celu...

III SAB/Wa 1/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-24

prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 3) zobowiązuje Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego W. do wydania rozstrzygnięcia w sprawie, o której mowa w pkt...
., W ocenie Skarżącej DIAS również błędnie uznał, że nie doszło do rażącego naruszenia prawa. Skoro potwierdził zasadność wniesionego ponaglenia i fakt pomijania pełnomocnika...

I FSK 447/22 - Wyrok NSA z 2022-06-07

z rażącym naruszeniem prawa;, 3. zobowiązał Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego W. do dokonania, w terminie 14 dni od otrzymania odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami...
miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Przypomnieć w tym miejscu należy, że bezczynność organu w zakresie zwrotu VAT za IV kwartał 2017r. miała w sprawie miejsce...

I SAB/Wr 29/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-04-20

nie miała charakteru rażącego naruszenia prawa; III. zasądza od Naczelnika D. Urzędu Skarbowego we W. na rzecz skarżącej A spółki z o.o. we W. kwotę 597,00 (słownie: pięćset...
do rozpoznania sprawy bez uzasadnionej zwłoki;, - stwierdzenia, że przewlekłość miała charakter rażącego naruszenia prawa;, - rozpoznania sprawy w trybie uproszczonym...
1   Następne >   +2   +5   +10   84