Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego X

I FSK 1519/20 - Wyrok NSA z 2021-01-19

z rażącym naruszeniem prawa., Z uzasadnienia powyższego wyroku wynika, iż Naczelnik [...]Urzędu Celno-Skarbowego w O. wszczął wobec D. sp.k. z siedzibą w W. (dalej: 'spółka...
z regułami demokratycznego państwa prawa i jednoznacznie wskazuje na rażące naruszenie prawa. Zachowanie organu w rozpoznawanej sprawie w sposób oczywisty podważa zaufanie...

III SA/Gl 674/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-04-09

tego postępowania w kontekście badania istnienia przesłanek do stwierdzenia nieważności jednoznacznie należy stwierdzić, że doszło do wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa. Strona...
o właściwości;, 2) została wydana bez podstawy prawnej;, 3) została wydana z rażącym naruszeniem prawa;, 4) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją...

I SAB/Po 10/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-01-30

dochodowym od osób fizycznych za 2012 rok; II. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. w pozostałym zakresie skargę oddala; IV...
przedmiotowej sprawy, a także o stwierdzenie, że bezczynność organu i przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu skargi...

I SAB/Ol 2/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-08-05

, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 3. zasądza od Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego na rzecz Spółki A 597 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem) zł...
i prawnych, należy uznać za rażące naruszenie prawa. Orzekając w zakresie uregulowanym w art. 149 § 1a p.p.s.a. Sąd miał na względzie, że rażącym naruszeniem prawa...

I FSK 1283/20 - Wyrok NSA z 2021-02-24

:, a) stwierdzenie przez Sąd przewlekłości postępowania bez jednoczesnego dopuszczenia się przez organ rażącego naruszenia prawa, podczas gdy ze zgromadzonego materiału...
, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa., 3.2. Przepisy P.p.s.a. nie definiują pojęcia 'bezczynności' oraz pojęcia...

III SA/Wa 309/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-18

z [...] listopada 2014 r. jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., Decyzją z [...] lutego 2017 r. DUKS odmówił stwierdzenia nieważności skarżonej decyzji wskazując, że powoływane...
zaskarżoną decyzją rozstrzygnięcie, poprzez zastosowanie, bądź niezastosowanie wskazanych przepisów, miało charakter rażącego naruszenia prawa., Strona wniosła o ponowne...

I SAB/Rz 6/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-12-20

się przewlekłego prowadzenia postępowań w obu sprawach, 2) stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowań w obu sprawach nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3...
z niezałatwieniem jej spraw w terminie i przewlekłym prowadzeniem postępowań. W związku z tym, iż jej zdaniem nastąpiło to z rażącym naruszeniem prawa, wniosła o niezwłoczne...

II SAB/Sz 30/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-06-10

z rażącym naruszeniem prawa. W niniejszej sprawie nie zachodzi bowiem przypadek lekceważenia wniosku skarżącej i braku woli załatwienia sprawy, skoro bezczynność wynikała...
z rażącym naruszeniem prawa., W tym stanie rzeczy sąd, na podstawie art. 149 § 1 pkt 1 i § 1a p.p.s.a. zobowiązał organ do rozpoznania wniosku skarżącej z dnia 5 marca...

II FSK 2662/17 - Wyrok NSA z 2019-05-23

rozpoznania., Zarówno w judykaturze, jak i w piśmiennictwie dość powszechnie się przyjmuje, ze rażące naruszenia prawa zachodzi wówczas, gdy istnieje oczywista...
sprzeczność pomiędzy treścią przepisu a rozstrzygnięciem objętym decyzją. W przypadku wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji z powodu rażącego naruszenia prawa wnioskodawca...

II SAB/Op 41/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-13

nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3) zasądza od Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu na rzecz skarżącego A. L. kwotę 597 (pięćset dziewięćdziesiąt...
lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa., Przedmiot postępowania w niniejszej sprawie stanowiła bezczynność Naczelnika Opolskiego...
1   Następne >   +2   +5   +10   21