Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Miasta X

II OSK 2987/13 - Wyrok NSA z 2015-07-09

., Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniósł skarżący Z.L., W pierwszej kolejności zarzucił naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię art. 101 u.s.g....
podstawach:, 1) naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie,, 2) naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło...

II OSK 437/13 - Wyrok NSA z 2013-11-06

miejscowe., II. naruszenie prawa materialnego:, a) poprzez błędną wykładnię art. 20 ust. 1 u.p.z.p., według której każda ze zgłoszonych uwag do projektu planu miejscowego...
podniesione przez skarżącego zarzuty naruszenia prawa (uchwała pełnego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2009 r. sygn. akt I OPS 10/09...