Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Zdrowia X

VI SAB/Wa 46/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-18

przedłużenia ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego 1. stwierdza prowadzenie postępowania w sprawie w sposób przewlekły z rażącym naruszeniem prawa; 2...
funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (która weszła w życie z dniem 17 maja 2011 r.) oraz 3) z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu...

VII SAB/Wa 56/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-09

, że bezczynność nie miała charakteru rażącego naruszenia prawa, IV. zasądza od Ministra Zdrowia na rzecz [...] kwotę 580 zł (pięćset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów...
przez Sąd ww. argumentów Minister wniósł o uznanie, iż bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył...

I GSK 139/20 - Wyrok NSA z 2023-05-25

w niniejszej sprawie z wydaniem decyzji administracyjnej z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. Naruszeniem będącym wynikiem pogwałcenia...
do skarżącego, co stanowi rażące naruszenie prawa przy wydawaniu decyzji w rozumieniu przepisu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.;, 2. art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. w zw. z art. 156 §...

V SA/Wa 284/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-02

na odmowie stwierdzenia nieważności ww. decyzji, w sytuacji jej wydania z rażącym naruszeniem prawa, przy jednoczesnym ograniczeniu się przez organ...
, w dotyczącej jego osoby, sprawie, co w konsekwencji skutkowało wydaniem powyższej nr .... z rażącym naruszeniem prawa. Zaskarżona zaś decyzja tym bardziej dotknięta jest jedną...

VI SAB/Wa 45/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-09

kwietnia 2011 r.), 2) z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (która weszła w życie z dniem 17 maja...
do wyrządzenia szkody na skutek rażącego naruszenia prawa. Wprowadzenie tych zmian pozostaje w ścisłym związku z Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności...

II SAB/Wa 200/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-07

nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 2. w pozostałym zakresie umarza postępowanie, 3. zasądza od Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej...
, że bezczynność nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa i wymierzenie organowi grzywny w wysokości 15 000 zł, nadto zasądzenie kosztów postępowania., W odpowiedzi na skargę...

VIII SAB/Wa 36/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-05

z [...] stycznia 2019 r.; 2. stwierdza, że bezczynność Ministra Zdrowia miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Ministra Zdrowia na rzecz Ł. S. kwotę...
p.p.s.a. w zakresie oceny, czy bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Sąd nadal zobligowany jest także do rozważenia ewentualnej zasadności wymierzenia...

I SA/Wa 2126/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-08

uzdrowiskowego R. - zwanego dalej orzeczeniem. Jako podstawę prawną swojego żądania wnioskodawca wskazał art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., tj. wydanie orzeczenia z rażącym naruszeniem prawa...
przedsiębiorstwa [...] z rażącym naruszeniem prawa, decyzją z [...] września 2005 r. Minister Zdrowia utrzymał w mocy własną decyzję., Na skutek skarg wniesionych...

I OSK 753/17 - Wyrok NSA z 2017-12-05

, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt 3 wyroku); oddalił wniosek skarżącego o wymierzenie organowi grzywny (pkt 4 wyroku...
określonego w przepisach działania., Przystępując z kolei do oceny czy bezczynność organu miała charakter rażący Sąd I instancji podał, że rażącym naruszeniem prawa...

II SAB/Ol 57/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-11-03

; II. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek...
dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania., Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (§ 1a). Oznacza...
1   Następne >   +2   +5   +10   47