Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

I OSK 742/14 - Wyrok NSA z 2015-02-26

wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stwierdził, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i wymierzył Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju grzywnę...
przez Sąd skargi na bezczynność, który wyrokiem z 8 maja 2013 r., sygn. akt I SAB/Wa 509/12 stwierdził jednocześnie, że bezczynność ta miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa...

I OSK 977/14 - Wyrok NSA z 2016-01-05

przepisów ustawy mogły mieć wpływ na wysokość ustalonego odszkodowania, nie stanowi rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. Przy czym zaskarżone...
wskazanie, iż przedmiotem rozprawy były również kwestie odszkodowania., Minister stwierdził, iż nieobecność biegłego na rozprawie nie stanowi rażącego naruszenia prawa...

I OSK 797/13 - Wyrok NSA z 2013-10-22

o stwierdzenie przez sąd, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę, wskazując, że skarga...
stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa poprzez błędne przyjęcie, iż skarga na bezczynność organu...

I OSK 2380/14 - Wyrok NSA z 2016-07-11

. Za błędne organ uznał twierdzenie strony, że powołanie biegłego przez wnioskodawcę wywłaszczenia, a nie przez organ wywłaszczeniowy stanowi rażące naruszenie prawa...
zamiennej. W ocenie organu decyzja Prezydium Rady Narodowej miasta P. z dnia [...] marca 1967 r. nie została wydana z rażącym naruszeniem prawa. W trakcie postępowania...

I OSK 1106/14 - Wyrok NSA z 2016-02-04

. Inny sposób liczenia terminu na wydanie nieruchomości niż ten, o którym mowa w przepisach ustawy o transporcie kolejowym, stanowi bowiem rażące naruszenie prawa...
narusza interes społeczny. Rażące naruszenie prawa, dopuszczające możliwość orzeczenia na niekorzyść strony odwołującej się należy rozumieć, jako przekroczenie prawa...

I OSK 1495/13 - Wyrok NSA z 2013-10-11

w prowadzeniu postępowania nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa,, - oddalił skargę na przewlekłość Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej...
ustalonym ustawą z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. z 2011 r. Nr 34 poz. 173) poprzez...

I SA/Wa 2592/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-24

, a nie przez organ wywłaszczeniowy stanowi rażące naruszenie prawa, bez jednoczesnego wykazania, że mogło to mieć wpływ na wartość nieruchomości określoną w opinii szacunkowej...
[...], nie została wydana z rażącym naruszeniem prawa. W trakcie postępowania nadzorczego nie stwierdzono również, aby badane decyzje naruszały pozostałe przesłanki art. 156 § 1...

I SA/Wa 1175/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-20

odszkodowania, gdyż została wydana z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 Kpa., Decyzją z dnia [...] lipca 2012 r., nr [...] Minister Transportu...
wywłaszczenia. Taka praktyka, mimo że sprzeczna z treścią przepisu, nie może być uznana za rażące naruszenie prawa. Biegli byli niezależni od wnioskodawcy wywłaszczenia...

I OSK 2623/15 - Wyrok NSA z 2016-12-14

niezapewnienie w postępowaniu udziału Skarbu Państwa;, 2. naruszenie art. 156 k.p.a. poprzez przyjęcie, iż doszło do rażącego naruszenia prawa, chociaż nie doszło w ogóle...
z rozprawy - pomimo niewykazania, by istniał prawny obowiązek jego przechowywania lub archiwizowania - był dowodem naruszenia prawa i to rażącego, co narusza zarówno zasadę...

I SA/Wa 2439/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-11

decyzji rażące naruszenie prawa jej treść musi pozostawać w sprzeczności, z przepisami prawa w sposób bezsporny i oczywisty, natomiast jeżeli przepis prawa dopuszcza rozbieżną...
zdarza - inna interpretacja zostanie uznana za lepszą, słuszniejszą lub bardziej racjonalną - nie może być oceniany jako rażące naruszenie prawa., 4. Minister Transportu...
1   Następne >   +2   +5   +10   99