Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu X

II GSK 218/07 - Wyrok NSA z 2007-11-14

2004 r. strona zarzuciła wydanie zakwestionowanej decyzji z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2). Sąd podkreślił, że po części argumentacja skarżącej spółki...
. Argumentacja w tym zakresie nie może zatem wywołać pożądanych przez stronę rezultatów. Rażące naruszenie prawa miało polegać, zdaniem strony, na tym, że TDT stwierdził brak...

I OSK 535/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-31

G. wydana została z rażącym naruszeniem prawa, lecz wywołała nieodwracalne skutki prawne, wskutek czego nie można stwierdzić jej nieważności. W uzasadnieniu wskazał...
wywłaszczeniowej. Zdaniem Wojewody Ś. powyższe naruszenia stanowią rażące naruszenie prawa, jednak decyzja wywłaszczeniowa w części dotyczącej odjęcia prawa własności...

I OSK 514/07 - Wyrok NSA z 2008-01-31

położonej we wsi G. oznaczonej w dacie przejęcia jako działki nr [...] i nr [...] o powierzchni [...] m2 została wydana z rażącym naruszeniem prawa. W pozostałej części...
z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane. Organy nadzoru prawidłowo uznały, że badana decyzja wywłaszczeniowa wydana została z rażącym naruszeniem prawa. Wojewódzki...

I OSK 79/07 - Wyrok NSA z 2008-01-31

, iż zarówno decyzja Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...] oraz poprzedzająca ją decyzją z Ministra Infrastruktury dnia [...] zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa...
r. Prawo budowlane. Organy nadzoru prawidłowo uznały, że badana decyzja wywłaszczeniowa wydana została z rażącym naruszeniem prawa. Wojewódzki Sąd Administracyjny...

I OSK 80/07 - Postanowienie NSA z 2007-08-14

. 161 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Sąd uznał, że obie ocenione przez Sąd decyzje zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa...
wywłaszczeniowa wydana została z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., w sprawie doszło bowiem do naruszenia art. 16 ust. 1 i art. 3 ust. 1...

I OSK 214/07 - Wyrok NSA z 2008-02-26

decyzji z dnia [...] oraz wskazywały, że naruszenia prawa nie są rażące., Minister podkreślił, że z uwagi na braki w dokumentacji, Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast...
przyjęcie, że doszło do rażącego naruszenia prawa, skutkującego stwierdzeniem nieważności decyzji., Skarżący podniósł, że materiał dowodowy jest ograniczony, gdyż nie zachowały...

I OSK 1645/06 - Wyrok NSA z 2007-12-12

skutki prawne i związku tym, mimo, iż została wydana z rażącym naruszeniem prawa, nie orzeczono o jej nieważności, lecz stwierdzono, że została ona wydana z naruszeniem...
przypadku nie może być mowy o rażącym i umyślnym naruszeniu prawa., Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę kasacyjną złożyły także Kopalnie...

I OSK 178/07 - Wyrok NSA z 2008-07-16

pkt 2 dekretu. Postępowanie wywłaszczeniowe przeprowadzono zatem z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. Odnosząc się do decyzji z [...] organ...
wywłaszczeniowych podniósł, że naruszenie prawa nie jest rażące. W uzasadnieniu decyzji Minister Transportu i Budownictwa podał, że Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast...

I OSK 509/07 - Wyrok NSA z 2008-10-07

Rady Narodowej w Poznaniu z [...] września 1954 r. zostało wydane z naruszeniem prawa polegającym na rażącym naruszeniu art. 8 dekretu z 26 kwietnia 1949 r. Jak wskazał...
. Niespełnienie zaś tego warunku stanowi rażące naruszenie prawa, co potwierdza orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyroki z dnia 13 listopada 2001 r. sygn. akt I SA...

VI SAB/Wa 14/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-25

przy rozpatrywaniu wniosku z 12 stycznia 2017 r.;, 3) stwierdzenie, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, 4) wymierzenie Prezesowi UTK grzywny w wysokości...
, że Prezes UTK dopuścił się bezczynności przy rozpatrywaniu wniosku z 12 stycznia 2017 r.;, 3) stwierdzenie, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, 4...
1   Następne >   +2   +5   11