Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sprawiedliwości X

III OSK 4844/21 - Wyrok NSA z 2022-06-23

otrzymania prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy (pkt 1); stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt 2); dalej idącą skargę...
nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, ponieważ rażące naruszenie prawa związane jest z jego naruszeniem w sposób oczywisty. Rażące naruszenie prawa oznacza...

I OSK 2744/13 - Wyrok NSA z 2015-06-02

). W ocenie Ministra Sprawiedliwości takie działanie stanowiło rażące naruszenie prawa określone w art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a., które musiało skutkować stwierdzeniem nieważności...
w sądownictwie powszechnym w sposób identyczny, jak w nieobowiązującym już w/w rozporządzeniu, nie stanowiło rażącego naruszenia prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2...

II SA/Wa 1080/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-22

sprawy, nie wykazał rażącego naruszenia prawa przy odmowie wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności powołanej decyzji Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] czerwca...
z tym przepisem przesłanką stwierdzenia nieważności jest ustalenie, że decyzja wydana została z rażącym naruszeniem prawa. O rażącym naruszeniu prawa w rozumieniu art. 156 § 1...

VI SA/Wa 1923/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-10

Egzaminacyjnej ustalająca pozytywny wynik z egzaminu konkursowego - podjęta została z rażącym naruszeniem prawa., Jak wynika bowiem z analizy testu wraz z kartą odpowiedzi...
, jako podjętej z rażącym naruszeniem prawa, albowiem J. B. nie uzyskała pozytywnej oceny z egzaminu konkursowego., Podkreślił, iż wydanie zaskarżonej decyzji nie miało na celu...

II GSK 766/10 - Wyrok NSA z 2011-01-11

uchwały Komisji Egzaminacyjnej - rażącego naruszenia prawa - było ustalenie, że została ona wydana na skutek wadliwej oceny dowodu. W ocenie organu Komisja Egzaminacyjna...
ilości punktów przyznanych skarżącej i na tej podstawie wydanie uchwały stwierdzającej pozytywny wynik egzaminu konkursowego, jest rażącym naruszeniem prawa, co zgodnie...

I OSK 2567/16 - Wyrok NSA z 2018-10-16

dopuścił się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Powołanym wnioskiem R. S. wystąpił do Prezesa Sądu Rejonowego w O. o udostępnienie informacji...
jej zakwalifikowania jako informacji prostej; art. 149 § 1a p.p.s.a. polegające na uznaniu, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. W ocenie autora...

VI SA/Wa 2347/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-28

i została wydana z rażącym naruszeniem prawa, tj. art. 32 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 1-9, a także art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie...
., Rozwijając w uzasadnieniu zarzuty skargi, skarżąca - powołując się na stanowisko judykatury i doktryny na wstępie szeroko odniosła się do istoty rażącego naruszenia prawa...

VI SA/Wa 1933/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-18

pozytywny wynik z egzaminu konkursowego - podjęta została z rażącym naruszeniem prawa., W dniu [...] stycznia 2009 r. N. M. W. złożył skargę na w/w decyzję Ministra...
wymienioną w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., polegającą na wydaniu jej z rażącym naruszeniem prawa., W wyniku rozpatrzenia sprawy decyzją z dnia [...] czerwca 2009 r...

I SA/Wa 1944/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-28

[...] listopada 1999 r., z dnia [...] grudnia 1999 r. i z dnia [...] września 2000 r. wykonujące powyższe decyzje, wydane były z rażącym naruszeniem prawa, albowiem...
., z dnia [...] listopada 1999 r., z dnia [...] grudnia 1999 r. i z dnia [...] września 2000 r., zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa, w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2...

II SAB/Wa 288/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-05

, o orzeczenie czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa, o wymierzenie organowi grzywny w wysokości 100 zł...
(pkt 3). Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1a...
1   Następne >   +2   +5   +10   74