Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych X
  • Symbol

II OSK 2586/13 - Wyrok NSA z 2015-06-12

, które powinno być przeprowadzone przed wydaniem decyzji wykazało posiadanie przez wnioskodawcę obywatelstwa polskiego. Minister stwierdził, że rażące naruszenia prawa procesowego...
wnioskodawcy ww. decyzja nieważnościowa wydana została z rażącym naruszeniem prawa bowiem jej rozstrzygnięcie jest sprzeczne z ukształtowaną linią orzeczniczą w kwestii...

I OSK 2542/14 - Wyrok NSA z 2015-05-15

z rażącym naruszeniem prawa oraz wymierzył Ministrowi Spraw Wewnętrznych grzywnę w kwocie 5000 (pięć tysięcy) złotych., Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie...
; w punkcie 2 stwierdził, że bezczynność organu w zakresie rozpatrzenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa...

II SA/Wa 814/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-16

k.p.a. W uzasadnieniu wniosku podała, że rozkaz wydano z rażącym naruszeniem prawa, ponieważ nie zawierał uzasadnienia i pouczenia o środkach odwoławczych. Wskazała ponadto...
została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,, 3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,, 4) została skierowana do osoby...

II SA/Wa 903/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-25

., W uzasadnieniu wniosku podała, że rozkaz wydano z rażącym naruszeniem prawa, ponieważ nie zawierał uzasadnienia i pouczenia o środkach odwoławczych., Wskazała ponadto...
bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,, 3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,, 4) została skierowana do osoby niebędącej...

II SA/Wa 1432/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-14

Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w [...] z [...] sierpnia 1988 r. jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa, na mocy której został przeniesiony na niższe stanowisko służbowe...
, iż kwestionowana przez niego decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa - zarówno materialnego (m. in. art. 13 ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby...

II SA/Wa 757/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-22

., zarzucając im rażące naruszenie prawa materialnego i procesowego., Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej decyzją z dnia [...] października 2011 r. odmówił...
się stwierdzenia nieważności z powodu rażącego naruszenia prawa decyzji [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia [...] września 2011 r...

II OSK 1786/13 - Wyrok NSA z 2015-02-27

obywatelstwa polskiego. W tej sytuacji Minister stwierdził, że rażące naruszenia prawa procesowego, którego dopuścił się organ wojewódzki w badanej sprawie przesądza...
nieważności decyzji jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Podkreślono, że wprawdzie decyzja potwierdzająca posiadanie obywatelstwa polskiego ma charakter deklaratoryjny...

II SA/Wa 2261/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-21

[...] grudnia 2013 r. o zwolnieniu ze służby z powodu rażącego naruszenia prawa (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.). W uzasadnieniu wniosku wskazano, iż w myśl art. 45 ust. 2 pkt 11...
Granicznej z dnia [...] grudnia 2013 r. został wydany bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., W odwołaniu od powyższej decyzji...

I OSK 2694/15 - Wyrok NSA z 2017-02-21

wydanej w formie rozkazu personalnego nr [..]Szefa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w [..] z 17 sierpnia 1988 r. jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa, na mocy...
z rażącym naruszeniem prawa oraz bez podstawy prawnej., Od powyższej decyzji skarżący wniósł odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych., Minister Spraw Wewnętrznych decyzją...

II OSK 1605/12 - Wyrok NSA z 2013-11-28

utraty obywatelstwa polskiego z mocy prawa, co odnosi się również do służby w siłach rezerwy. Sąd stwierdził jednocześnie, że o rażącym naruszeniu prawa na podstawie art...
sprawę Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania. W ww. wyroku NSA stwierdził, że o rażącym naruszeniu prawa można mówić w przypadku norm prawnych nie budzących...
1   Następne >   +2   +5   +10   19