Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X
  • Symbol

I OSK 1518/07 - Wyrok NSA z 2008-10-16

kwoty bazowej służącego do ustalenia miesięcznej stawki uposażenia zasadniczego nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa., W wyniku rozpoznania odwołania Minister Spraw...
wynikającą z art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. polegająca na rażącym naruszeniu prawa dotyczy sytuacji, gdy podstawa prawna decyzji istnieje, jednak rozstrzygnięcie zawarte w decyzji...

I SA/Wa 169/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-27

, że w dotychczasowym orzecznictwie sądowym pojęcie 'rażącego naruszenia prawa' traktowane jest ze znaczną ostrożnością i w sposób sugerujący zawężającą jego interpretację...
z zasadą praworządności. Przedmiotem rażącego naruszenia prawa będą najczęściej przepisy prawa materialnego. Wspomniana postać naruszenia jednak może dotyczyć również przepisów...

I OSK 545/20 - Wyrok NSA z 2020-09-25

należało przyznać Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, że przez pojęcie 'rażącego naruszenia prawa' (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.) należy rozumieć naruszenie...
z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. Rażące naruszenie prawa musi tkwić w treści decyzji administracyjnej, a nie w postępowaniu, w którym decyzja ta została wydana. Wobec...

I OSK 1659/10 - Wyrok NSA z 2011-10-06

[...] września 1998 r., uznając, iż w kwestionowanej sprawie nie można uznać, że wydano ją z rażącym naruszeniem prawa., Została ona utrzymana w mocy decyzją z dnia...
nieprawidłowości. Obowiązkiem organu stwierdzającego nieważność decyzji jest - w sytuacji wydania jej z rażącym naruszeniem prawa - wyraźne wskazanie, jaki konkretny przepis został...

I SA 2875/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-17

co do ich stosowania, może być uznana za rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 kpa. O rażącym naruszeniu prawa, w rozumieniu tego przepisu mówimy wtedy, gdy treść...
. Różnice interpretacji nie prowadzą do zarzutu rażącego naruszenie prawa., Organ pierwszej instancji orzekając na rzecz Gminy [...] uznał, że gminą właściwą w rozumieniu...

II OSK 404/08 - Wyrok NSA z 2008-05-30

prawa i wyjaśnił, że o rażącym naruszeniu prawa decydują 3 przesłanki: oczywistość naruszenia prawa, charakter przepisu, który został naruszony oraz racje ekonomiczne...
w sposób jasny i niedwuznaczny. Należy oddzielić przypadki naruszenia prawa spowodowane wykładnią przepisów lub nieodpowiednim ich zastosowaniem od rażącego naruszenia prawa...

II OSK 1013/10 - Wyrok NSA z 2011-02-11

obcym' nie może stanowić podstawy do przyjęcia rażącego naruszenia prawa przy stosowaniu art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego...
. w związku z art. 10 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o powszechnym obowiązku wojskowym i czy ewentualne naruszenie prawa może być zakwalifikowane jako rażące. Sąd uznał...

I SA/Wa 1599/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-26

w/w przepisu z uwagi na fakt, że oświadczenie z dnia [...] października 1986 r. nie wywarto skutków prawnych. Jest ono zatem obciążone wadą rażącego naruszenia prawa...
(zaświadczenia) z przyczyny określonej w art. 156 § 1 pkt 2 kpa (rażące naruszenie prawa) nie jest ograniczone terminem. Organ wojewódzki nie był więc ograniczony terminem...

II SA/Wa 1859/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-13

powyżej rozkazy personalne dotyczące strony skarżącej zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa, tj. art. 149 ust. 1 ustawy o Policji i art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 6...
rozkazu personalnego Komendanta Wojewódzkiego Policji w [...] nie prowadzi do konstatacji, iż w omawianej sprawie mamy do czynienia z rażącym naruszeniem prawa., Ponadto...

II OSK 1308/09 - Wyrok NSA z 2010-09-08

zezwolenie na zmianę obywatelstwa polskiego na niemieckie była prawidłowa. Tym samym, w ocenie Ministra, nie może być mowy o rażącym naruszeniu prawa. Ponadto odnośnie udzielenia...
z rażącym naruszeniem prawa. W sytuacji, gdy ocena naruszenia prawa opiera się na wykładni przepisów prawa, nie można uznać, iż kontrolowany akt narusza prawo w stopniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100