Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sportu X

II GSK 1551/18 - Wyrok NSA z 2018-12-04

z rażącym naruszeniem prawa; 3. przyznaje O. D. od Ministra Sportu i Turystyki kwotę 2000 (dwa tysiące) złotych; 4. oddala skargę kasacyjną w pozostałym zakresie. Wyrokiem...
prowadzenia postępowania, przewlekłość ta nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa i oddalił skargę w pozostałym zakresie m.in. co do wymierzenia grzywny organowi...

I OSK 264/20 - Wyrok NSA z 2020-10-27

w tym zakresie (pkt II). Ponadto Sąd na podstawie art. 149 § 1a p.p.s.a. stwierdził, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt III), na podstawie...
jako dokonaną z rażącym naruszeniem prawa;, 3. art. 206 p.p.s.a. przez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na uznaniu, że zachodzi uzasadniony przypadek...

II SAB/Wa 505/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-17

Sportu i Turystyki w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 2. umarza postępowanie...
. Uwzględniając skargę, organ stwierdza jednocześnie, czy działanie, bezczynność, lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem...

II SAB/Wa 632/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-25

otrzymania prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność Ministra Sportu i Turystyki nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala skargę...
, iż bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, 3. zasądzenie od organu na rzecz Fundacji kosztów postępowania według norm przepisanych., W uzasadnieniu...

II SAB/Wa 731/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-07

w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] czerwca 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2...
Sportu i Turystyki w W. nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa ,, - zwolnienie skarżącego od kosztów sądowych w całości, w szczególności związanych z opłatą od skargi...

II GSK 1016/22 - Wyrok NSA z 2022-09-22

. stwierdził, że bezczynność i przewlekłe prowadzenia postępowania nie miały miejsca z rażącym naruszeniem prawa; w pkt 3. zobowiązał Polski Związek Strzelectwa Sportowego...
klubowej na rok 2021. WSA orzekł jednocześnie, że bezczynność i przewlekłe prowadzenia postępowania nie miały miejsca z rażącym naruszeniem prawa, a także zobowiązał PZSS...

II SAB/Wa 261/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-28

wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Ministra Sportu i Turystyki na rzecz...
, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. W myśl art. 149 § 2 P.p.s.a., sąd, w przypadku, o którym mowa w § 1...

II SAB/Wa 504/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-05

administracyjnego, stwierdza, że bezczynność nie miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 2. zasądza od Ministra Sportu i Turystyki na rzecz skarżącej Fundacji [...] kwotę 100...
ta nie miała miejsca - w ocenie Sądu - z rażącym naruszeniem prawa, bowiem wynikła ona raczej z nieznajomości powyższej problematyki i w tej sytuacji nie sposób dopatrzyć...

II SAB/Wa 582/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-04

. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala skargę w pozostałym zakresie; 4. zasądza od Ministra Sportu i Turystyki na rzecz...
, w okolicznościach niniejszej sprawy nie można uznać, iż bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Przedmiotowa bezczynność nie wynikała bowiem ze zlekceważenia...

VI SAB/Wa 6/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-09

postępowania; 2. przewlekłość nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. w pozostałym zakresie oddala skargę. Przedmiotem sprawy sądowoadministracyjnej jest skarga...
postępowania oraz stwierdzenie, że bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa, a ponadto zobowiązanie...
1   Następne >   +2   +5   7