Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sportu i Turystyki X

II SAB/Bd 101/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-12-07

., która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. umarza częściowo postępowanie w zakresie żądania stwierdzenia bezczynności w rozpoznaniu pkt 1 i 4 wniosku...
przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (vide: art. 149 § 1a p.p.s.a.)., Dokonując oceny zasadności skargi według powyżej określonych kryteriów Sąd doszedł...

II SAB/Op 36/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-06-24

o wydanie orzeczenia, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa lub że naruszenie prawa nie było rażące. Zażądała...
- 4 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, nie przyniesie oczekiwanych przed ten podmiot rezultatów, zaś kierowana do sądu administracyjnego skarga na taką...